Αρχική Χωρίς κατηγορία Πλούσιες χρηματικές αμοιβές για όσους αποκαλύπτουν κυκλώματα λαθρεμπορίου

Πλούσιες χρηματικές αμοιβές για όσους αποκαλύπτουν κυκλώματα λαθρεμπορίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι δίνουν πληροφορίες στις Αρχές σχετικά με παράνομες πράξεις που σχετίζονται με λαθρεμπόριο θα λαμβάνουν χρηματική κατ’ αποκοπή αμοιβή ή ποσοστό 20% επί του πλειστηριάσματος των λαθραίων ειδών ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού» που τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

-Θεσπίζονται ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας των αλκοολούχων ποτών. Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου στο οποίο θα καταχωρίζονται και θα τηρούνται τα στοιχεία των προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, μεταποιούν, παραλαμβάνουν από το εξωτερικό αλκοολούχα ποτά ή διενεργούν χονδρικές πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων. Επίσης καθιερώνεται ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών με βάση την ένδειξη παρτίδας (LOT) στο οποίο θα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, τις παραλαβές από το εξωτερικό, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων.

-Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο δεξαμενών καυσίμων στο οποίο θα καταγράφονται υποχρεωτικά τόσο οι σταθερές όσο και οι κινητές (βυτιοφόρα, σλέπια κ.λπ.) δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων.

-Επεκτείνεται το σύστημα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγραερίων και σε λοιπές εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίων (φορολογικές αποθήκες και αποθήκες αποταμίευσης).

-Για κάθε παράβαση στη χωρητικότητα των δεξαμενών ή στις προδιαγραφές της επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 15.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Σε περίπτωση μη καταγραφής ή καταγραφής εσφαλμένης χωρητικότητας των δεξαμενών στο μητρώο, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή.
  • Σε περίπτωση μη πλήρωσης από τον υπόχρεο των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγγραφής στο μητρώο των δεξαμενών, του επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ.
  • Στην περίπτωση που έπειτα από έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή κατά τον επιτόπιο έλεγχο από την ΑΑΔΕ εντοπιστούν νοθευμένα καύσιμα ή η ύπαρξη παράνομων δεξαμενών, θα σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση για διάστημα από 10 έως 90 ημέρες και θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας.

-Απαγορεύεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν σε εμφανές σημείο το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας και ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS).

-Επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης GPS σε βυτιοφόρα οχήματα.

-Δημιουργείται ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

-Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ σε βάρος του ελεγχόμενου εφόσον δεν συνεργαστεί με τις τελωνειακές Αρχές.

-Η λαθρεμπορία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών:

α) εάν διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν,

β) εάν διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί,

γ) εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 30.000 ευρώ και άνω.

-Η λαθρεμπορία τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών τιμωρείται η λαθρεμπορία εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.