Αρχική Υπουργεία Πλεονάσματα στα Ταμεία λόγω αυξημένων εισφορών και λιγότερων νέων συντάξεων

Πλεονάσματα στα Ταμεία λόγω αυξημένων εισφορών και λιγότερων νέων συντάξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Θαύματα” βλέπει κανείς στο προσχέδιο του προϋπολογισμού με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να βγαίνει πλεονασματικό μετά από δεκαετίες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως “το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, τέως ΟΕΕ-ΟΕΚ, και ΕΟΠΥΥ) αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 634 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1.948 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν περιληφθεί στο ΜΠΔΣ 2018-2021 (έλλειμμα ύψους 1.314 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 378 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1.319 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική διαφοροποίηση του ισοζυγίου των ΟΚΑ σε σχέση με τους στόχους του ΜΠΔΣ οφείλεται κυρίως:

  • στην ενσωμάτωση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους που καταδεικνύει μεγαλύτερη, από το αναμενόμενο, αύξηση εσόδων από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές κυρίως των μισθωτών και ρύθμιση οφειλών και
  • στη μειωμένη συνταξιοδοτική δαπάνη λόγω της αναθεώρησης του αριθμού των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης βάσει εκκαθάρισης στοιχείων του νεοσύστατου ΕΦΚΑ, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη”

Πιο αναλυτικά, το προσχέδιο αναφέρεια για τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΕΦΚΑ , ΕΤΕΑΕΠ) πως το ταμειακό έλλειμμα των Ασφαλιστικών Ταμείων εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1.447 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2018-2021 και αναμένεται να διαμορφωθεί στα 110 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως:

  • στη μειωμένη κατά 1.076 εκατ. ευρώ εκτίμηση των δαπανών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις εισπράξεων υπέρ τρίτων. Ειδικότερα εκτιμάται ότι για το έτος 2017 η δαπάνη για κύριες συντάξεις θα περιοριστεί κατά 446 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις κατά 115 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, εκτιμάται μείωση κατά 515 εκατ. ευρώ των λοιπών δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων.
  • στα αυξημένα κατά 371 εκατ. ευρώ έσοδα έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2018-2021, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις υπέρ τρίτων. Ειδικότερα, εκτιμάται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (κυρίως λόγω της μισθωτής εργασίας) κατά 235 εκατ. ευρώ, αύξηση των εισπράξεων λόγω ρυθμίσεων παλαιών οφειλών κατά 166 εκατ. ευρώ και μείωση κατά 30 εκατ. ευρώ των λοιπών εσόδων.

Ωστόσο, στο προσχέδιο του προϋπολογισμούν επισημαίνεται πως “ η αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 703 εκατ. ευρώ αναμένεται να οδηγήσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων σε έλλειμμα ύψους 813 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 868 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στη μεταφορά ποσού ύψους 270 εκατ. ευρώ, που αφορά παλαιές υποχρεώσεις των κλάδων υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στον ΕΦΚΑ και αφετέρου στις εφάπαξ παροχές.

Πλεόνασμα 1,290 δισ. ευρώ το 2018

Το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχόλησης και ΕΟΠΥΥ) “ προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 1.290 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 1.362 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις που είχαν περιληφθεί στο ΜΠΔΣ 2018-2021 (έλλειμμα ύψους 72 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ΟΚΑ προβλέπεται να βελτιωθεί κατά 1.341 εκατ. ευρώ και να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 1.516 εκατ. ευρώ έναντι στόχου ΜΠΔΣ για πλεόνασμα ύψους 175 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σε δημοσιονομικούς όρους, το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων (σ.σ. ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ) προβλέπεται σημαντικά βελτιωμένο έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Πιο συγκεκριμένα το ταμειακό ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων (σ.σ. ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ) προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 760 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος ύψους 563 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Σε δημοσιονομική βάση το ισοζύγιο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 689 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος ύψους 634 εκατ. ευρώ στο ΜΠΔΣ 2018-2021, βελτιωμένο κατά 1.323 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως:

  • στην αυξημένη πρόβλεψη κατά 490 εκατ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων, αφαιρουμένων των εισπράξεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, που οφείλεται:

– στην αύξηση των εισφορών κατά 279 εκατ. ευρώ, η οποία βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση των βελτιωμένων εσόδων έτους 2017,

– στην αύξηση των εσόδων από ρυθμίσεις παλαιών οφειλών κατά 206 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του έτους 2017, σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται αύξηση των εσόδων από τους διακανονισμούς κυρίως αυτών της πάγιας ρύθμισης,

– στην αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 5 εκατ. ευρώ,

 

  • στη μειωμένη πρόβλεψη κατά 833 εκατ. ευρώ στο σκέλος των δαπανών, αφαιρουμένων των αποδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, που οφείλεται:

– στη μείωση κατά 480 εκατ. ευρώ της συνταξιοδοτικής δαπάνης για κύριες συντάξεις λόγω του μειωμένου αριθμού εκκρεμών συντάξεων και κατ’ επέκταση στη μείωση κατά 190 εκατ. ευρώ της δαπάνης για τις επικουρικές συντάξεις,

– στη μείωση των λοιπών δαπανών κατά 163 εκατ. ευρώ”.