Αρχική Δήμοι Ποιοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ μονιμοποιούνται στους δήμους

Ποιοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ μονιμοποιούνται στους δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις προυποθέσεις για την πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στους δήμους, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, οι οποίοι ωστόσο εργάζονται και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ανακοίνωσε με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος Σκουρλέτη, με το ν. 3833/2010 είχε επιβληθεί αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού επιτυχόντων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ να μην εξελιχθούν κατά τη συνήθη πορεία αλλά να  ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση.

Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, οι προσωρινά απασχολούμενοι στους δήμους, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου τετραμήνου και για σειρά ετών (σε ορισμένες περιπτώσεις εως και οκτώ έτη), καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Δεδομένης της υποστελέχωσης των ΟΤΑ, με τη ρύθμιση του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων  θέσεων που θα συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής στην ρύθμιση :
Για την υπαγωγή των προσωρινώς απασχοληθέντων στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει απαραιτήτως η πρόσληψη βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης να έχει διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 εως 31.12.2010.
Εξαιρούνται οι προσληφθέντες οι οποίοι:
– έχουν υποβάλει οικειοθελώς παραίτηση , από την προσωρινή απασχόληση, ή
-έχουν εγγραφεί σε πίνακα απορριπτέων ύστερα από τον αυτεπάγγελτο και κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, επειδή δεν αποδείκνυαν τα απαιτούμενα από την οικεία προκήρυξη προσόντα.
Aντιθέτως, υπάγονται στη ρύθμιση προσληφθέντες οι οποίοι απολύθηκαν ή απολύθηκαν και επανήλθαν κατ’ εφαρμογή του ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208/19-11-2010.

Ενέργειες των Υπηρεσιών:

Το σύνολο των ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας και των Νομικών Προσώπων αυτών , οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, συμπληρώνοντας τον Πίνακα με τίτλο «Πίνακας Προσωρινά Απασχοληθέντος Προσωπικού ».

Οι Δήμοι στους οποίους δεν συντρέχει περίπτωση, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως (και για τα ΝΠ αυτών) στο Υπουργείο.

Το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα/υπηρεσία απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού. Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ΟΤΑ α’ βαθμού της Χώρας, ιδίως των ειδικοτήτων/κλάδων των υποψηφίων.

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ, οι οποίοι επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών.

Τα αιτήματα που θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλέσει, με δημόσια πρόσκληση, τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες υποψηφίων να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την κάλυψη των θέσεων και να δηλώσουν γραπτώς τις προτιμήσεις τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με Απόφαση του ΑΣΕΠ, με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κάδων /ειδικοτήτων και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.