Αρχική Εποχικοί Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσλήψεις εποχικών, προγραμματισμός για μόνιμους

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσλήψεις εποχικών, προγραμματισμός για μόνιμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρόσληψη δεκαπέντε ατόμων ως προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό­νου, διάρκειας 8 μηνών για την κά­λυψη εποχικών, παροδικών ή πρό­σκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλία αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβού­λιο στη χθεσινή διά περιφοράς συ­νεδρίασή του. Για τον νομό Λάρισας σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία» το Σώμα άναψε το πράσινο φως για 6 θέσεις ΠΕ Κτηνιάτρων και 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών. Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν, ύψους 112.004 ευρώ είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2021. Για τις ΠΕ Kαρδίτσας και Μαγνησίας αποφασίστηκε η πρόσληψη 2 και 2 θέσεων ΠΕ Κτηνιάτρων και για την ΠΕ Τρικάλων 2 κτηνιάτρων και 1 θέσης Εποπτών Υγείας.

Ακόμη εγκρίθηκε ο πίνακας του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 -2025 και την κάλυψη με μετάταξη ή πρόσληψη συνολικά 104 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσω­πικού ΙΔΑΧ για την κάλυψη αναγ­κών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας και στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Kαρδίτσας, ανά έτος.

Για το 2022 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Λάρισας προγραμματίζονται οι παρακάτω προσλήψεως: 1 θέση μό­νιμη ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), 1 θέση μετάταξη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση μόνιμη ΤΕ Μη­χανικών και 1 θέση ΔΕ Οδηγών. Για το 2023 2 θέσεις μόνιμοι ΠΕ Γε­ωτεχνικών και 3 Θέσεις με μετάταξη, 1 θέση μηχανικού ΠΕ με μετά­ταξη, 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικο­νομικού με μετάταξη, 1 θέση ΤΕ Τε­χνολόγων Γεωπονίας με πρόσληψη και 2 Θέσεις ΔΕ Οδηγοί, μία με πρόσληψη μία με μετάταξη.

Για το 2024 μία μόνιμη θέση ΠΕ Γε­ωτεχνικού (Κτηνίατρο), μία μόνιμη θέση Γεωτεχνικού (Γεωπόνου) πρόσληψη, 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών με μετάταξη και μία θέση με πρόσ­ληψη, μία θέση ΔΕ Τεχνικών με με­τάταξη, μία θέση βοηθητικού προσωπικού με μετάταξη, δύο Θέσεις ΥΕ βοηθητικού προσωπικού μία ΙΔΑΧ, μία μόνιμη.

Για το 2025, μία θέση ΠΕ Διοικητι­κού Οικονομικού μετάταξη, μία θέ­ση Γεωτεχνικού Γεωπόνου με πρόσληψη και μία θέση κτηνιάτρου πρόσληψη, μία θέση ΠΕ Μηχανι­κού με πρόσληψη, δύο Θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με μετάταξη και μία θέση ΤΕ Μηχανικού με μετάταξη.