Αρχική Εποχικοί Περιφέρεια Κρήτης: Προσλήψεις 30 ατόμων – Όλες οι πληροφορίες

Περιφέρεια Κρήτης: Προσλήψεις 30 ατόμων – Όλες οι πληροφορίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σε υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις αφορούν σε διοικητικό προσωπικό, γεωλόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, ηλεκτρολόγων μηχανικών, οδηγών, χειριστών μηχανημάτων, εργατών αλλά και επαγγελματιών πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.

2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας)

3 .Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

4. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας
(Περιφέρεια Κρήτης –Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο e-mail: sox1pk@crete.gov.gr).

Πληροφορίες θα δίνονται από τα τηλέφωνα 2813400366 (Νεονάκη Χαριστή).