Αρχική Εργασιακά Παρενόχληση στην εργασία: Τι πρέπει να κάνουν εργαζόμενοι – εργοδότες

Παρενόχληση στην εργασία: Τι πρέπει να κάνουν εργαζόμενοι – εργοδότες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές στο κομμάτι της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον φέρνει το υπό διαβούλευση εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο υιοθετεί για πρώτη φορά στη χώρα μας αυστηρό πλαίσιο για τη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ακόμα και η παρενόχληση μέσω sms η μέσω email στην εργασία θεωρείται αξιόποινη πράξη και επισύρει κυρώσεις.

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη και συμπεριλαμβάνουν τη βία και παρενόχληση λόγω φύλου.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η παρενόχληση δεν τιμωρείται μόνο όταν λαμβάνει χώρα στο γραφείο αλλά και στο διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής, αποδυτήρια, μετακινήσεις, ταξίδια, στην εκπαίδευση, στις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία καθώς και σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας που πραγματοποιείται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τι επιλογές έχει ο εργαζόμενος

Ο εργαζόμενος/η που έχει υποστεί βία η παρανόχληση αν θέλει μπορεί να υποβάλλει αίτηση για εργατική διαφορά είτε στον προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων είτε στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς διεξάγεται από αυτόν.

Εντός δύο μηνών η διαδικασία

Το όργανο που διεξάγει τη διαδικασία υποχρεούται να ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα για τη Βία και την Παρενόχληση στην εργασία που θα δημιουργηθεί στο ΣΕΠΕ όπως προβλέπει στο σχετικό άρθρο του νόμοσχεδίου.

Υποχρεούται, επίσης, να ενημερώνει τον Συνήγορο του Πολίτη, όταν η καταγγελία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς του.

Υποχρεώσεις εργοδότη

Οι εργοδότες οφείλουν να προλαμβάνουν και να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις παρενόχλησης αλλά και να ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα τους και για τους κινδύνους της παρενόχλησης.

Πιο αναλυτικά οι εργοδότες υποχρεούνται:

να μεριμνούν για να προλαμβάνουν και να σταματούν τις εκδηλώσεις συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές για την προστασία του θύματος, καθώς και να διασφαλίζουν ότι δεν θα υποστεί άδικες ή δυσμενείς συνέπειες που σχετίζονται με τέτοια συμπεριφορά ή με την καταγγελία της,

να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς.

να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους υφιστάμενους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών και των δικαιωμάτων του καθενός τους επί τέτοιων περιστατικών,

να αναρτούν στον χώρο εργασίας και να καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές,

να αξιολογούν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και περιορισμό αυτών.

Επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει:

-ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων εντός της επιχείρησης για την παραλαβή και την -εξέταση των καταγγελιών,

-έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,

-την απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου,

-τα αποτελέσματα επί διαπίστωσης παραβιάσεων,

τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.