Αρχική Πρακτική άσκηση Παράταση έως 27/1 για 1.000 θέσεις κατάρτισης στην Πληροφορική

Παράταση έως 27/1 για 1.000 θέσεις κατάρτισης στην Πληροφορική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράταση έως τις 27 Ιανουαρίου πήρε το πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) για 1.000 ανέργους ηλικίας από 18 έως 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε δύο μέρη. Αρχικά προβλέπεται η πραγματοποιήση θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών, ενώ θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 260 ωρών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται: (α) υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο σε δύο φάσεις των 60 ωρών η κάθε μία, (β) πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και (γ) εξατομικευμένη προσέγγιση και συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση. Όσο για τους τομείς, όπου θα εξειδικευθούν οι συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθοι: Web development, Mobile development, Cloud computing, Ψηφιακό μάρκετινγκ, Web Design, Ρομποτική και ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

Τα κριτήρια που οφείλουν να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ακόλουθα: να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης και να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1992 και έπειτα, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να μην έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν καταλήξει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την ερχόμενη αρασκευή, 27 Ιανουαρίου, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΠΒΕ: http://edu.sepve.org.gr.