Αρχική Δήμοι Παρακράτηση από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ του 60% της επιχορήγησης

Παρακράτηση από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ του 60% της επιχορήγησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με άρθρο που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών»  αλλάζει ο τρόπος επιχορήγησης των OTA για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Ειδικότερα με την προτεινόμενη διάταξη από 1-1-2022 παρακρατείται από τους ΚΑΠ των δήμων και των περιφερειών, το 60% της επιχορήγησης που τους χορηγείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος (2020), για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών  τους.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 69 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4281/2014 αναφορικά με την επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους ως εξής:

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που θα καταβάλλει κατά το οικονομικό έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισμός στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2.».

Η αιτιολογία των υπουργών για τη νέα αυτή ρύθμιση είναι ότι:

«Κατά τον τρόπο αυτό αφενός εξυπηρετείται με άμεσο τρόπο ο στόχος απομείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα της οικονομίας και αφετέρου διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρώτον η νέα ρύθμιση εισάγεται  μόνο για τους δήμους και τις περιφέρειες και όχι άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Δεύτερον δεν διευκρινίζεται που θα καταλήξουν τα  παρακρατηθέντα από την επιχορήγηση των δήμων για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων, στο «γενικό κουμπαρά»  ή στο «ταμείο» της Αυτοδιοίκησης.

Τρίτον  με πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του- τέλος Ιουνίου-  το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι:

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, επιχορηγούνται σε πρώτη φάση 84 δήμοι με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Περιέγραψαν δε λεπτομερώς πως θα γίνει η παρακράτηση του 60%:

«Από το ποσό της επιχορήγησης ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από τους δήμους από 48 έως 72 μηνιαίες δόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, αρχής γενομένης από 1/1/2022.

Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί το προσεχές χρονικό διάστημα εισάγονται νέες δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μέλλον».

Με την προωθούμενη ρύθμιση πάντως απουσιάζουν οι προαναγγελθείσες δικλείδες ασφαλείας, ούτε προβλέπει ότι αυτές θα οριστούν με ΚΥΑ.

Άρθρο 69

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 –

Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής: «2α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που θα καταβάλλει κατά το οικονομικό έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισμός στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2.». Ά