Αρχική Επιχειρήσεις Πάνω από 20 οι ενδιαφερόμενοι για τη Μαλαματίνα

Πάνω από 20 οι ενδιαφερόμενοι για τη Μαλαματίνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να αλλάξει χέρια η ιστορική οινοποιία Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ. Μία διαδικασία που ήδη «τρέχει» από την ΕΥ και την οποία ενεργοποίησαν οι πιστώτριες τράπεζες μιας και η οινοποιία που μετρά 125 χρόνια ζωής εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες παρά την αναδιάρθρωση χρέους που υπήρξε προ τριετίας.

Ήδη πληροφορίες αναφέρουν πως ξεπερνούν τους 20 οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια Σαράντη που πρόσφατα είχε αποκτήσει και την εταιρεία Δουμπιά, συμφερόντων της Μαλαματίνα. Μάλιστα από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει και το data room ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στα κρίσιμα στοιχεία γύρω απ’ την λειτουργία και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Η πώληση της «Μαλαματίνας» αποτελεί στην ουσία απότοκο της αναδιάρθρωσης χρέους 35 εκατ. ευρώ, στην οποία είχε προχωρήσει η εταιρεία προ ολίγων ετών, με ενέχυρο τις μετοχές της. Σήμερα το τραπεζικό χρέος ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ. Για τη μείωση του προ μηνών η εταιρεία προχώρησε στην πώληση της επίσης προβληματικής θυγατρικής της, «Δουμπιά» στην οικογένεια Σαράντη (Ελληνικά Γαλακτοπωλεία ΑΕ).

Την περίοδο του lockdown η «Μαλαματίνα» βρέθηκε σε αναστολή, καθώς λειτουργούσε μόνο το εμπορικό τμήμα, το οποίο εξυπηρετούσε τη ζήτηση από τα αποθεματικά.

Η εταιρεία παρά τα προβλήματα των τελευταίων ετών εξακολουθεί να κατέχει το 41% της εγχώριας αγοράς ρετσίνας, ενώ οι εξαγωγές της αντιπροσωπεύουν το 16% των πωλήσεων της. Γι αυτό και το brand «Μαλαματίνας» εξακολουθεί να θεωρείται ισχυρό.

Η εταιρεία έχει δύο οινοποιία στο Φάρο Αυλίδας, στην Εύβοια, και την Ασωπία Βοιωτίας, αλλά και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και εμφιαλωτήριο στη Θεσσαλονίκη. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας.

«Αβεβαιότητα»

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις το 2018 η «Μαλαματίνας» πραγματοποίησε πωλήσεις 13,58 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Eταιρίας ανήλθαν στο τέλος της κλειόµενης χρήσεως σε 43.869.518 ευρώ, ενώ το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ανέρχεται σε 23.741.206 ευρώ. Αυτό έχει ως συνέπεια το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρίας να υπολείπεται των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά ποσό 20.128.312 ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής προειδοποιούσε για την αβεβαιότητα γύρω απ’ τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2018 υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά ευρώ 20.128 χιλ. περίπου µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντικό ενδεχόµενο να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις. Επίσης, σηµειώνουµε ότι η εταιρεία δεν βρίσκεται σε συµµόρφωση µε τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη συµφωνία βασικών όρων ρύθµισης υφιστάµενων οφειλών της (M.O.U.) που υπεγράφη την 31-10-2017 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του 1/10 του µετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού».