Αρχική Προγράμματα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα (2020-2021)

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα (2020-2021)

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  Το ΠΜΣ αποτελείται από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, στοχεύουν στην παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στη Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, στην επείγουσα Νεφρολογία και στην κλινική Νεφρολογίας γενικότερα.

  Έναρξη μαθημάτων στις 5 Μαρτίου 2021. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.000 ευρώ (1.000 € με την έναρξη του Α΄ Εξαμήνου και 1000 € με την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου).

  Γίνονται δεκτοί 1) πτυχιούχοι (ή τελειόφοιτοι, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2021) Ιατρικής, Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής, 2) πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με τίτλο συναφούς αντικειμένου με τους τομείς της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής ή της Νεφρολογίας και 3) πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στους τομείς αυτούς. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα: 1) Αίτηση Συμμετοχής, 2) Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, 3) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, 4) Βιογραφικό Σημείωμα, 5) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, 6) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών και άλλα επιπρόσθετα προσόντα, όπως ειδικά σεμινάρια, επιστημονικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, 7) Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες, 8) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας, 9) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για την επεξεργασία της αίτησης είναι υποχρεωτική η υποβολή των 1, 2, 4, 8 και 9 ενώ η κατάθεση των υπολοίπων είναι μεν επιθυμητή αλλά προαιρετική.

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και Δικαιολογητικών: 29 Ιανουαρίου 2021. Κατάθεση προσωπικά ή αποστολή με Courier (όχι συστημένο γράμμα) στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110 Λάρισα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 1ος όροφος, Γραμματεία Νεφρολογικής Κλινικής.

  Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2021 από την Επιτροπή επιλογής υποψηφίων (ΕΕΥ).

  Πληροφορίες (κ. Σοφία Φιλιπποπούλου) στο τηλ. +302413501667, στην ιστοσελίδα http://www.med.uth.gr ή στο Email: nephro_care@med.uth.gr

  Αίτηση

  Προκήρυξη