Αρχική Παιδεία Πανεπιστήμιο Κρήτης: Παράταση προκήρυξης για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Παράταση προκήρυξης για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Επιστήμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 22 Μαΐου 2020.

Έχοντας υπόψη τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114 /τ.Α’/4.8.2017) που αφορά στην «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και το ΦΕΚ861/12.03.2018 που αφορά στην «Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης» το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ), απαιτείται:

 • ολοκλήρωση των Γενικών Μεταπτυχιακών Εξετάσεων (prelims).
 • εκπόνηση και συγγραφή διδακτορικής εργασίας.

Κύρια έμφαση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η εξειδίκευση και διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών,  σε υψηλό διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο, που οδηγεί σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά μεγάλου δείκτη απήχησης. Επίσης, σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

 • Οπτοηλεκτρονικής – Μαγνητικών υλικών – Νανοτεχνολογίας
 • Πολυμερών – Κολλοειδών
 • Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών
 • Συνθετικής Χημείας Υλικών
 • Βιοϋλικών – Βιομορίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνωρισμένους τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μπορούν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τον τίτλο ΔΜΣ κατά την ημερομηνία της αίτησης αλλά θα τον καταθέσουν το αργότερο στην ημερομηνία της εγγραφής τους.

Κατ’ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) και μη κάτοχοι ΔΜΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (εδώ)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ (πρώην Μ.Δ.Ε, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του ΔΜΣ
 • Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές
 • Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο υποψήφιος ότι τεκμηριώνουν επιστημονική αριστεία και ποιότητα
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί ταυτόχρονα άλλη διδακτορική διατριβή σε Ελληνικό η ξένο Πανεπιστήμιο
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά  λογαριασμός e-mail  από τον οποίο θα ενημερώνεστε για  την πορεία της υποψηφιότητας σας.
Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απ’ ευθείας από τους συντάκτες, στην «Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Προθεσμία υποβολής Δικαιολογητικών για την εκπόνηση ΔΔ ορίζεται η  22 Μαΐου 2020.

Η ημερομηνία συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για υποψήφιους που διαμένουν εκτός Κρήτης.
Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κτίριο Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Βούτες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 70013 Ηράκλειο ή ηλεκτρονικά στο stratigis@materials.uoc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Χ. Στρατήγη (τηλ. +30 2810-394272, stratigis@materials.uoc.gr) ή στον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθ. Γ. Κοπιδάκη (kopidaki@materials.uoc.gr).