Αρχική Παιδεία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ΠΜΣ Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (2020-2021)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ΠΜΣ Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (2020-2021)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εικαστικές Τέχνες»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες», που λειτουργεί στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσονται δώδεκα (12) θέσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εικαστικών Τεχνών», που προσφέρεται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει ως στόχο την εξέλιξη της εικαστικής σκέψης των φοιτητών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους για επιτυχή δράση στο πλαίσιο της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής. Επιδιώκει την ενημέρωση και κατάρτισή τους ως προς τα διεθνή καλλιτεχνικά δρώμενα, την αξιοποίηση νέων μέσων και τεχνικών δημιουργικής έκφρασης και την ανάπτυξη προσωπικών τρόπων έκφρασης, ώστε να χαράξουν ασφαλέστερα την ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους πορεία. Παράλληλα, το ΠΜΣ επιδιώκει να συμβάλλει στην ουσιαστική αναμόρφωση της εικαστικής κίνησης της χώρας.

H θεματική περιοχή στο ΜΠΣ Εικαστικές Τέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2022 είναι «Τέχνη και Δημόσιος Χώρος». Φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική έρευνα πάνω στις σύγχρονες προσεγγίσεις των σχέσεων της τέχνης και της έννοιας του «δημόσιου», εμπλέκοντας ζητήματα της σύγχρονης σκέψης και εικαστικής πρακτικής, και να συμβάλλει στην εξέλιξη της έρευνας σ΄αυτό το πεδίο. Η προσέγγιση των σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στις έννοιες του Δημόσιου Χώρου και της Τέχνης γίνεται μέσα από τις προσεγγίσεις και την έρευνα σε τρία επιμερισμένα βασικά αντικείμενα, που περιλαμβάνουν και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και διαρκούν τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία (30 ECTS).

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους. Ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αξιολόγηση του φακέλου (portfolio)
2. Αξιολόγηση του κειμένου θεωρητικής υποστήριξης του έργου
3. Αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης
4. Γραπτές εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για όσους δεν κατέχουν αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας, μέχρι τη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος), στην οποία θα αναφέρεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν, εφόσον δεν κατέχουν αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Δύο συστατικές επιστολές.
6. Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής). Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη Γαλλική, Oberstufe για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική, απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις ειδικεύσεις του Προγράμματος.
7. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.
8. Portfolio (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή).
9. Κείμενο θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 3 σελίδες).
10. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων για την ξένη γλώσσα και των προφορικών συνεντεύξεων, και θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα τηλ. 26510-07117 και 26510- 07183 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος http://arts.uoi.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

——————————————————————–

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» που λειτουργεί στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Π.Μ.Σ σκοπό έχει να θεραπεύσει τη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομιών στον χώρο των εκθέσεων, των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και να προαγάγει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τη σημασία των εκθέσεων ως πολιτισμικών φαινομένων. Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και δίνει έμφαση στην πολυπαραδειγματικότητα και τη συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους. Η εμβέλειά του είναι διευρυμένη, καθώς δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εκθέσεις τέχνης, αλλά αφήνει ανοιχτό το πεδίο μελέτης και επιμέλειας πλήθους άλλων ιστορικών και σύγχρονων συλλογών μέσα από τα επιστημολογικά εργαλεία της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορία της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και των πολιτισμικών σπουδών.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:
1. Γραπτές εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. Γραπτές εξετάσεις σε θέματα σχετικά με: α. την ιστορία των εκθεσιακών πρακτικών, β. τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στην επιμέλεια εκθέσεων και γ. την πολιτιστική διαχείριση.
3. Αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Δύο συστατικές επιστολές.
6. Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής). Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη Γαλλική, Oberstufe για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική, απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις ειδικεύσεις του Προγράμματος.
7. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.
8. Φωτοτυπία ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων και θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα τηλ. 26510- 07117 και 26510-07183 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος http://arts.uoi.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ