Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία (2020-2021)

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικοθεραπείας.

Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με την απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Υποψήφιοι

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας καθώς επίσης η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους. Για την ημερομηνία συνέντευξης οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις:

α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1000 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. και πριν την έναρξη των μαθημάτων,
β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (1000 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και
γ) η τρίτη δόση (1000 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφίας. Η υποτροφία με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. για λόγους αριστείας ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιτυχίας και λαμβάνει ισχυρή μοριοδότηση ενώ τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών, στο κτήριο της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021.

Ο φάκελος μπορεί να αποστέλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστημιούπολη 1
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243
Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κτήριο κεντρικής διοίκησης
Υπόψιν κας Ματθαίου Ζωής

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το αναρτημένο έντυπο).
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. είναι:

 • Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIEC, TOEFL, κ.α.).
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε. Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (π.χ., Αγγλικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενημέρωσή τους:

– στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://masterphys.uniwa.gr/
– στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], και
– στο τηλέφωνο 210-5385117

Σημειώνεται ότι οι φάκελοι δεν επιστρέφονται.

Διαβάστε ακόμη:

Εξίσωση τρίτεκνων οικογενειών με πολύτεκνες – Τι αλλάζει

Άρθρο της δικηγόρου Μαργαρίτας Κάρδαρη Eξετάζεται από την Κυβέρνηση να...

Τα κυβερνητικά “σπρίνγκ ρόλς” και η “έκπληξη” στον Ανδρουλάκη

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

156 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορικής Βιομηχανίας– Οι επτά ειδικότητες και οι θέσεις

Σε 7 ανέρχονται οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη της ΕΑΒ. Η Βιομηχανία ανακοίνωσε 156 προσλήψεις, για τις ανάγκες της στην Τανάγρα.

Αυτός είναι ο μηνιαίος μισθός και τα επιδόματα των ευρωβουλευτών – Τι σύνταξη λαμβάνουν

Ακόμη πιο...ελκυστικές γίνονται διαχρονικά οι θέσεις στην Ευρωβουλή λόγω των υψηλών αποζημιώσεων που παρέχονται στους εκλεγέντες.

Ενημερωτικό Δελτίο

Παπαθανάσης: Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που ξεκινούν εντός του Οκτωβρίου αναφέρθηκε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο αναπληρωτής υπουργός...

ΔΥΠΑ – HUAWEI: Οριστικά αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης

Αναρτήθηκαν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες με τις επιτυχούσες, επιλαχούσες και αποκλειόμενες του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Βασικές...

Πρόγραμμα “Σπίτι μου”: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις – Ημερομηνίες

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου», για την παροχή επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων σε νέους...

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Αυτοί είναι οι δικαιούχοι και τα 7 προγράμματα

Από την Τετάρτη 18η Μαΐου 2022 και μέχρι και την Τρίτη 31η Μαΐου 2022, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022...