Αρχική ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών –...

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών – Αναλυτικά η προκήρυξη στο Dimosio.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ημέρα εξελίξεων η σημερινή, καθώς προκηρύχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 Ειδικών Φρουρών στα Ελληνικά Ανώτατα Ελληνική Ιδρύματα της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη θα υπάρξει μέριμνα για δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακοσίων (600) από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα (9) μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%
[Κατηγορία Α΄], ήτοι τριακόσιες είκοσι (320) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες
που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου,
(Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των
απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Σ.Ε.Π.),
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Λ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τους εξακόσιους
(600) επιλαχόντες, οι τετρακόσιοι ογδόντα (480) επιλαχόντες θα προέρχονται από την
κατηγορία Α’.
3. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], ήτοι ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(Σ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της
υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους (600)
επιλαχόντες, οι εκατό είκοσι (120) επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.

Στόχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, προκειμένου το νέο Σώμα της Αστυνομίας να εγκατασταθεί στα κεντρικά Πανεπιστήμια  της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους τον Οκτώβριο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων.
α. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της ενότητας Α του προηγούμενου Κεφαλαίου II και
επιθυμούν να προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί, οφείλουν από τη δημοσίευση της
παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 30-06-2021, να προσέλθουν στο
Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, φέροντας μαζί τους το
δελτίο της αστυνομικές τους ταυτότητας, και να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
i. Αίτηση συμμετοχές, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 x 4 εκ.). στο πίσω
μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας
ευκρινώς.
iii. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικές Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.).
iv. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Δ, ότι έχουν τα προσόντα
που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 12 της ενότητας Α΄ του προηγούμενου
Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων – προϋποθέσεις), χωρίς να απαιτείται η
αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους
ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που τυχόν
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές (ισχύει για άνδρες
υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες, που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη
στρατιωτική θητεία).
v. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του
10 Κεφαλαίου Ι.
α. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπέ απαιτείται:
Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικές έ μη επαγγελματικές
εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνικές και επαγγελματικές εκπαιδεύσεις
αλλοδαπές, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του
Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
β. Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. έ ισότιμο με αυτό τήτλο και
απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της
κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο
προαναφερόμενους τίτλους.
vi. Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
σύμφωνα με το συνημμένο ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΢Σ΄.
vii. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες έ βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού ΢Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠ΢ΕΔ) – κοινή υπουργική
απόφαση 7228/2014 (Β΄-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) έ αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος,
τελούν σε διάσταση ή σε χηρεία. Δεν ισχύει η υποχρέωση για Άγαμους/ες
υποψήφιους/ες.
Β. Δικαιολογητικά υποψηφίων που κατέχουν πρόσθετα προσόντα.
Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πρόσθετα προσόντα, εκ των αναφερόμενων στην
ενότητα Β του προηγούμενου κεφαλαίου ΙΙ, εφόσον επιθυμούν να λάβουν την
προβλεπόμενη μοριοδότηση, οφείλουν να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ενδείξεις
στην αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α) και να υποβάλλουν επιπλέον τα εξής
δικαιολογητικά:
i. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2). (Για τους τρόπους απόδειξης του
επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας βλέπε Παράρτημα 3).
ii. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μάχρι και την απόλυσέ τους ως έφεδροι
Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Τ.) ή
ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά
και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Να αναγράφονται, επίσης, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη
διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία
απολύθηκαν (αφορά άνδρες υποψήφιους και γυναίκες που υπηρέτησαν στις Ένοπλες
Δυνάμεις). Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να δοθεί η προβλεπόμενη μοριοδότηση,
11
θα πρέπει να μην έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα.
iii. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας
Προσώπων και Υποδομών» ή «στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών
ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
iv. Φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης
(μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου), στο οποίο να εμφανίζεται ευκρινώς η
ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας, καθώς και η εκδούσα Αρχή.
Επισημαίνεται ότι Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου που εκδόθηκαν μέχρι 18-01-2013
από Υπηρεσίες Τροχαίας και δεν άχουν αντικατασταθεί με το νέο προβλεπόμενο
έντυπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101),
έχουν παύσει να ισχύουν και κατά συνέπεια δεν γίνονται αποδεκτές και ο/η κάτοχός
τους δεν μοριοδοτείται.
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον έχει βεβαιωθεί σε υποψήφιους/ες παράβαση που επισύρει
αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης ή αυτή (άδεια) έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί ΢.Ε.΢.Ο. (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών) μέχρι
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, δεν γίνεται
αποδεκτή η άδεια ικανότητας οδήγησης ως προσόν και ο/η κάτοχός τους δεν
μοριοδοτείται.
Για άδειες οδήγησης της αλλοδαπής πρέπει να προκύπτει η αντιστοιχία τους με τις
ισχύουσες ελληνικές άδειες οδήγησης από τις ισχύουσες διατάξεις ή την αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για
έκδοση άδειας οδήγησης, λαμβάνουν την προβλεπόμενη μοριοδότηση με την
προσκόμιση προσωρινής άδειας οδήγησης, που βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοσή της, σύμφωνα
με τα άρθρα 42 – 47 του Ν. 4663/2020 (Α’-30).
v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε) ότι είναι τέκνα
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε
θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. Η Διεύθυνση
Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υποβάλλεται η αίτηση,
αιτείται από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα Κατώτερου
Αστυνομικού Προσωπικού/Γρ. 6ο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να ελέγξει
την ορθότητα της δήλωσης και να εκδώσει σχετικό έγγραφο.
vi. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή
κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες με βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠ΢ΕΔ) – κοινή υπουργική
απόφαση 7228/2014 (Β΄-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) έ αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από
πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α΢ΠΕ), ως ορίζει
η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄-75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9
του ν. 4316/2014 (Α΄-270), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4611/2019
(Α΄-73), εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
vii. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή
12
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες έ βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠ΢ΕΔ) – κοινή υπουργική
απόφαση 7228/2014 (Β΄-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) έ αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι γονέας ή
τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:
Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο με νομιμοποιηθέντα με
νόμιμα αναγνωρισθέντα έ υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων
Άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
viii. Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Σ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον ο τίτλος έχει
αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Σίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με ημεδαπό τίτλο.
ix. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα
αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου. (Για τους τρόπους απόδειξης της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή βλέπε Παράρτημα 4).
Γ. Υποβολές τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπές.
1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
προκήρυξη, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά ή πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, πρέπει να
είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους,
γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα
διορισμένο βάσει του ν. 148/ 26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα
Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 (Α΄-208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων
που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε. Σα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών
εγγράφων είτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου
29 του π.δ. 50/2001 (Α΄-39), όπως ισχύει, οι τίτλοι γλωσσομάθειας με τους οποήους
αποδεικνύεται η γνώση μιας εκ των μοριοδοτούμενων ξένων γλωσσών (αγγλικά,
γαλλικλα, γερμανικά,  ιταλικά), γίνονται δεκτοί, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ως άνω π.δ..
2. Εφόσον ο τίτλος, ισότιμος με πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Σ.Ε.Ι.) έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ισοτιμίας
με ημεδαπό τίτλο

Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό
Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 30-06-2021.
Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχές. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Οι Ειδικοί Φρουροί που θα προσληφθούν:
1) Θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τουλάχιστον
τριών (3) μηνών.

2) Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω εκπαίδευσης, θα στελεχώσουν τις
Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), που
συστάθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4777/2021 (Α΄-25).
3) Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι.
δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και
υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες σύμφωνα και με
την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4485/2017 (Α΄-114).
4) Οι Ειδικοί Φρουροί που στελεχώνουν τις Ο.Π.Π.Ι. επιτρέπεται να
ασκούν προανακριτικά καθήκοντα για το διάστημα που υπηρετούν σε
αυτές και για υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνονται κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.
5) Στο προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την
ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και
ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό
περιορισμό.
6) Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις
αποδοχές του Δόκιμου Αστυφύλακα. Μετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης αυτής, λαμβάνουν το προβλεπόμενο μισθολογικό
κλιμάκιο.
7) Ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό πλαίσιο. Επίσης, ασφαλίζονται στα ταμεία επικουρικής
ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό.
8) Για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους,
δύναται εκτάκτως να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες να
περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

9) Η παρούσα να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α. στις Υπηρεσίες που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα
αποδεκτών. Επιπλέον, με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής
Αστυνομίας να εκτυπωθούν διακόσια (200) αντίτυπα για εσωτερική διανομή
από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα της αίτησης
συμμετοχής (Α) του υποψήφιου/ας, των υπευθύνων δηλώσεων (Β), (Γ), (Δ)
και (Ε), της ενημέρωσης – δήλωσης συγκατάθεσης για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων – υπόδειγμα (ΤΣ) και των Παραρτημάτων (1) έως
(4).

 

Η  Πανεπιστημιακή Αστυνομία  υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία   και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι ειδικοί  φρουροί της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα διατεθούν   σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα συνεργάζεται με τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του οικείου ΑΕΙ.

Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι., είναι υποχρεωμένες εκ του νόμου, να διευκολύνουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων .

Αποστολή της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών.

Επίσης είναι αρμόδια για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για:

α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών .

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ειδικοί φρουροί της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας   δεν φέρουν  πυροβόλο όπλο .

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη