Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Παν. Πελλοπονήσου: Προκήρυξη ΠΜΣ “Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” 2019-2020

Πρόσκληση Υποβολή Αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (για το τμήμα του Πειραιά, με έναρξη φοίτησης στο εαρινό εξάμηνο 2019-20)

ΤαΤμήματαΠολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,Οικονομικών  Επιστημών του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης  και Οργάνωσης  και  Διοίκησης Επιχειρήσεωντου Πανεπιστημίου  Πειραιά, οργανώνουν  ΔιϊδρυματικόΔιατμηματικό  ΠΜΣ  με  τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β/31-12-2019 και τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό διάρκειας 1 έτους [δύο εξάμηνα μαθημάτων και τρίμηνη περίοδος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΜΣ)στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Ανάπτυξη και Προγραμματισμός
β) Οικονομική Λειτουργία
γ) Κοινωνική Πολιτική

Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.Tο  ΔΔΠΜΣ  αποσκοπεί  στην  προαγωγή  της  εμπειρικής  έρευνας  στο  πεδίο  μελέτης  της  τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Παράλληλα, στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες δεξιότητες για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προβλημάτων με τρόπο διεπιστημονικό (στην τομή των κλάδων της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, των δημοσίων οικονομικών και της διοίκησης των επιχειρήσεων κ.ά.). Βασίζεται σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ(8) μαθημάτων εκ των οποίων επτά(7)  είναι  υποχρεωτικά  και ένα (1)  είναι  επιλογής,  καθώς  και  η εκπόνησηδιπλωματικής εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναιδιαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://pedis.uop.gr/?page_id=10241.

Κάθε  μάθημα  ολοκληρώνεται σε δώδεκα(12) διαλέξεις,  εκ  των  οποίων  οι εννέα (9) πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι τρεις (3) με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε εκατόν δέκα (110) ανά ακαδημαϊκό έτος μέσω της παράλληλης λειτουργίας  τμημάτωνσε  Κόρινθο,  Πειραιά  και  Κομοτηνή. Κάθε  ακαδημαϊκό  έτος  δύναται  να συμπεριλαμβάνει την έναρξη δύο (2) εκπαιδευτικών περιόδων, μια κατά το χειμερινό και μια κατά εαρινό εξάμηνο, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΕ.Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα λειτουργήσει τμήμα του ΔΔΠΜΣ στον Πειραιά, με έναρξη κατά το εαρινό εξάμηνο και 40 εισακτέους.

Δεκτοί υποψήφιοι
Στο Δ.Δ.ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι: α) από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων, της νομικής και  της  δημόσιας  διοίκησης  ή  άλλων  συναφών  γνωστικών  αντικειμένων  και  β)  από  Τμήματα  ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του ΔΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000€, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, ως εξής: 1.000€ με την εγγραφή, 1.000€ έως 30-6-2020και 1.000€έως 30-10-2020.

Ο προσδιορισμός των φοιτητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, γίνεται μετά την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων με αύξουσα σειρά από τις ασθενέστερες οικονομικά υποψηφιότητεςσε ποσοστό έως και 30% των εισακτέων.

Υποβολή αιτήσεων 
Οι  ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει  να  υποβάλουν  στη  Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας έως τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς(λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου), στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»
Αριστοτέλους 1& Λ.Αθηνών, 20132,ΚόρινθοςΔικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων,που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr)
 2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
 4. Πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον  ΔΟΑΤΑΠ,  στην  περίπτωση  που  το  πρώτο  πτυχίο  των υποψηφίων προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής (άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.).
 5. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 8. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Β2). Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο. (προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)*
 9. Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται στα πλαίσια του βασικού πτυχίου που έχει δηλωθεί. Θα πρέπει να αναφέρονται (α) ο Τίτλος, (β) περίληψη έως 300 λέξεις, (γ) όροι κλειδιά (δ) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιβλέποντα (ή των μελών της επιτροπής), και (ε) η επίδοση ή βαθμός καθώς και η κλίμακα βαθμολόγησης (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες). Π.χ. «Λίαν Καλώς», «8/10» κοκ.  Εφόσον δεν απαιτείται  ή  δεν  προβλέπεται  εκπόνηση  πτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  δενχρειάζεται κάποια ενέργεια από τον/την υποψήφιο/α.
 10. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
 • Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει.
 • Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού
 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν
 • Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

11.Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
12.Δύο (2)συστατικές επιστολές

* Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας υιοθετούνται η κλίμακα, οι τίτλοι  γλωσσομάθειας και ο τρόπος απόδειξης που προσδιορίζει ο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησης. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΔΠΜΣ μπορούν να διεξαχθούν εξετάσεις ξένης γλώσσας για τους υποψήφιους που δεν διαθέτουν τη σχετική επάρκεια, ή άλλη δοκιμασία, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΔΔΠΜΣ.

Αξιολόγηση

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου : 40%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΔΔΠΜΣή/και επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 20%
 • Επίδοση στην ΠτυχιακήΕργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών 5%
 • Ερευνητική δραστηριότητα:  5%
 • Προφορική συνέντευξη: 30%. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης αξιολογούνται τα τυχόν επιπλέον τεκμήρια που δύναται να καταθέσει ο/η υποψήφιος/α, η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του/της για παρακολούθηση του ΔΔΠΜΣ.

Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του φακέλου υποψηφιότητας και των τεκμηρίων που συνυποβάλλονται, μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΔΔΠΜΣ, το οποίο επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://pedis.uop.gr/?page_id=3860.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (Αριστοτέλους 1& Λ.Αθηνών, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40058,e‐mail: [email protected]).

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

«Ξάφρισαν» όλη την τάξη σε σχολική εκδρομή στην Ρώμη

«Ξάφρισαν» όλη την τάξη σε σχολική εκδρομή στην Ρώμη, θύμα κλοπής έπεσαν οι περίπου 80 μαθητές από το Ηράκλειο Τέλος καλό, όλα καλά για τους...

Κυριάκος Πιερρακάκης: Το άρθρο 16 χρειάζεται να αλλάξει συνολικά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Το άρθρο 16 χρειάζεται να αλλάξει συνολικά Τη σημασία της αναθεώρησης του άρθρου 16 προκειμένου να γίνει μοχλός για την κοινωνική κινητικότητα στη...

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ένας κατώτατος μισθός «φεύγει» για την εκπαίδευση των παιδιών

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ένας κατώτατος μισθός «φεύγει» για την εκπαίδευση των παιδιών Τουλάχιστον έναν κατώτατο μισθό «θυσιάζει» στο ...βωμό της εκπαίδευσης το 30% των εργαζομένων. Αυτό μαρτυρά αναλυτική...

Κλοπές και ναρκωτικά σε πενταήμερη εκδρομή μαθητών από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη

Κλοπές και ναρκωτικά σε πενταήμερη εκδρομή μαθητών από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη, η αστυνομία επιστράτευσε ακόμη και εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών Επεισοδιακή εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών...