Αρχική Οικονομία «Πάγωσαν» τα φορολογικά έσοδα το Σεπτέμβριο – Απόκλιση 5,5 δισ. ευρώ στο...

«Πάγωσαν» τα φορολογικά έσοδα το Σεπτέμβριο – Απόκλιση 5,5 δισ. ευρώ στο 9μηνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρύπα 5,5 δισ. ευρώ καταγράφεται στα φορολογικά έσοδα λόγω της πανδημίας, ενώ μόνον το Σεπτέμβριο εισπράχθηκαν 2,422 δισ. ευρώ λιγότεροι φόροι σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις εξής κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 408 εκατ. ευρώ ή 27,2%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.793 εκατ. ευρώ ή 15,7%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 318 εκατ. ευρώ ή 9,9%,

ε) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 105 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

στ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 24,5%,

ζ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 30 εκατ. ευρώ ή 12,6%,

η) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 18,7%,

θ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 60 εκατ. ευρώ ή 26,6%,

ι) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 205 εκατ. ευρώ ή 14,6%,

ια) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 20 εκατ. ευρώ ή 36,6%,

ιβ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 53 εκατ. ευρώ ή 22,0%,

ιγ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 838 εκατ. ευρώ ή 50,8%

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 827 εκατ. ευρώ ή 51,7%,

ιδ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 33 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

ιε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 763 εκατ. ευρώ ή 9,0%,

ιστ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 593 εκατ. ευρώ ή 27,8%,

ιζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 84 εκατ. ευρώ ή 9,3%,

ιη) Φόροι κεφαλαίου κατά 56 ή εκατ. ευρώ 29,5%,

ιθ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 130 εκατ. ευρώ ή 25,9%,

κ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 314 εκατ. ευρώ ή 98,4%.

Τον Σεπτέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,342 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 2,422 δισ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,097 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 2,217 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,898 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,948 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020 σε καμία κύρια κατηγορία εσόδων δεν σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου. Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 37 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 207 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ,

ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,

στ) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ,

η) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 773 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 769 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 29 εκατ. ευρώ,

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 426 εκατ. ευρώ,

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 376 εκατ. ευρώ,

ιβ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 18 εκατ. ευρώ,

ιγ) Μεταβιβάσεις κατά 151 εκατ. ευρώ,

ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 122 εκατ. ευρώ.