Αρχική Οικονομία Πάγιες δαπάνες: Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 17/6 χωρίς φορολογική δήλωση – Οι δικαιούχοι...

Πάγιες δαπάνες: Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 17/6 χωρίς φορολογική δήλωση – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές από το Υπ.Οικονομικών σχετικά με την επιδότηση των πάγιων δαπανών στις επιχειρήσεις, καθώς με χθεσινή του ανακοίνωση αργά το βράδυ, ενημέρωσε τις επιχειρήσεις, ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το έντυπο Ε3,  δίχως να υποβάλλουν  απαραίτητα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, με καταληκτική ημερομηνία τις 17 Ιουνίου, με τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν  μαζί με την αίτηση και εκδήλωσγ ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής!

Το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να διορθώσει την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το περασμένο Σάββατο και προέβλεπε ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2020 έως 17.6.2021, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των λογιστών, λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων που έθετε.

Το ποσό στήριξης

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε ήδη σημειωθεί από την αρχική ανακοίνωση του μέτρου, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31ηΔεκεμβρίου 2021.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).

Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
 • Απασχολούσαν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή 2 εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
 • Είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (αποκλείονται οι νέες επιχειρήσεις) έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
 • Έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
 1. Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ήτοι 27 Μαίου
 2. Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και τις 17 Ιουνίου εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
 3. Όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως και την προηγούμενη ημέρα της απόφασης, ήτοι 27 Ιουνίου
 4. Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
 5. Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ηη) είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
 6. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,
 7. Είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες.

Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα