Αρχική Προγράμματα ΟΠΑ: Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (2021-2022)

  ΟΠΑ: Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (2021-2022)

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ΠΜΣ “Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά” πλήρους φοίτησης.

  Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).

  Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.400€.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1 Μαρτίου 2021 μέχρι 11 Ιουνίου 2021

  Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φόρμα αίτησης Οδηγίες συμπλήρωσης:

  I. Συνδέεστε στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/
  II. Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
  III. Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων το «Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πλήρους Φοίτησης)»
  IV. Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
  V. Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.

  2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

  3. Βεβαίωση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)

  4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση εισαγωγής του, θα καταθέσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μέχρι και την περίοδο εγγραφών. Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).

  5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ.

  Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.

  Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής

  Γραμματεία ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
  Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33,
  11362 Αθήνα,
  9ος όροφος,
  γραφείο 909

  Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203649

  Email: [email protected]

  Ιστοσελίδα: https://appliedeconomics.gr/

  Προκήρυξη