Αρχική Μόνιμοι Οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων για 448 θέσεις στον ΕΦΚΑ

Οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων για 448 θέσεις στον ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής :

Το 1ο  & το 2ο γράμμα του κωδικού είναι το 1ο & το 2ο γράμμα του επωνύμου, το 3ο γράμμα είναι το αρχικό του ονόματος, το 4ο γράμμα είναι το αρχικό του πατρωνύμου και τα 4 νούμερα είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

Π.χ. Ο κάτωθι υποψήφιος :
Παπανικολόπουλος Μιλτιάδης του Αγαθοκλή με ΑΜΚΑ 01010125201, θα εμφανίζεται με τον κωδικό ΠΑΜΑ5201

Οι πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των προσληπτέων θα τηρούνται στο Τμήμα Διοικητικού των αντίστοιχων Υποκαταστημάτων.

Οι προσληπτέοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν στις κατά τόπους οργανικές μονάδες (όπως ορίζεται παρακάτω) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :
1.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2.    Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
3.    Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΑΜΚΑ)
4.    Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ
5.    Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου το προσληπτέο πρόσωπο πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος
Οι προσληπτέοι/ες των οργανικών μονάδων του Νομού Αττικής καλούνται να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στο Τμήμα Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων & Αξιολόγησης Αναγκών, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, 3ος όροφος κατά τις ώρες 12.00-15.00, καθημερινά.

Οι προσληπτέοι των οργανικών μονάδων που εδρεύουν στους λοιπούς νομούς θα πρέπει να απευθύνονται στο Υποκατάστημα στο οποίο θα προσληφθούν. Για τις διευθύνσεις των Υποκαταστημάτων πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσληπτέοι/ες για τους κωδικούς θέσεων 101, 102, 106 – 139, 141-143, 145-151, 153, 156, 159, 161-174, 176-179, 181, 189-191, 193-198, 213, 216-223, 226, 230-232, 234, 235, 237-248, 251-254, 256-274, 281-286, 289, 290, 293-295, 297, 304, 310, 312, 315-323, 325, 327, 331-337, 348, 358-361, 363-374, 376, 378-380 θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 05/09/2019.

Οι προσληπτέοι/ες για τους κωδικούς θέσεων 103-105, 140, 144, 155, 160 θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 06/09/2019-16/09/2019.

Οι προσληπτέοι/ες για τους κωδικούς θέσεων 152, 154, 157-158, 182-188, 199-212, 214-215, 225, 227-229, 255, 275-280, 288, 296, 298-303, 313, 314, 339-347, 349-357, 375, 382, 383 θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 01/12/2019-11/12/2019.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 27.08.2019). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).