Αρχική Οικονομία Οι κινήσεις “ανάσα” για τα ενοίκια

Οι κινήσεις “ανάσα” για τα ενοίκια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με τον οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, προβλέπει την απαλλαγή χιλιάδων ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων από το φόρο εισοδήματος για όλα τα ανείσπρακτα ενοίκια της περιόδου της πανδημίας.

Παράλληλα, σύμφωνα και με τον “Ελεύθερο Τύπο”, το υπουργείο σχεδιάζει να καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 5 Μαΐου τις αποζημιώσεις σε όσους ιδιοκτήτες εξανάγκασε να μην εισπράξουν καθόλου ενοίκια επαγγελματικής στέγης στο πρώτο δίμηνο του 2021, καθώς και σε όσους υποχρέωσε να κάνουν έκπτωση 40% στα μισθώματα του πρώτου διμήνου του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, σε όσους ιδιοκτήτες δεν έλαβαν αποζημιώσεις για «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, ενώ τις δικαιούνταν, θα δοθεί μια ακόμη ευκαιρία να τις κατοχυρώσουν υποβάλλοντας διορθωτικές δηλώσεις COVID.

Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, οι οποίες θα υποβληθούν φέτος, το υπουργείο Οικονομικών μελετά να θεσπίσει πλήρη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που αντιμετώπισαν την άρνηση των ενοικιαστών να τους καταβάλουν τα οφειλόμενα ενοίκια. Η απαλλαγή θα ισχύσει για ολόκληρα τα ποσά των ενοικίων που δεν εισέπραξαν οι ιδιοκτήτες σε έναν ή περισσότερους μήνες του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020 και θα χορηγηθεί χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγηθεί νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών.

Ποιους αφορά;

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η ρύθμιση θα αφορά τόσο στους ιδιοκτήτες που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές μειώσεις κατά 40% των ενοικίων και δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το υπόλοιπο 60% όσο και τους ιδιοκτήτες που δεν εντάχθηκαν στις αναγκαστικές μειώσεις κατά 40%, αλλά δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το σύνολο ή μέρος των ενοικίων. Για την πλήρη απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί των ανείσπρακτων ενοικίων θα αρκεί η έκδοση και κοινοποίηση εξώδικης δηλώσεως από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή μέσω δικαστικού επιμελητή. Στόχος της έκτακτης αυτής ρύθμισης θα είναι να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες από την υποχρέωση άσκησης ενδίκων μέσων που απαιτούν παρουσία σε υπηρεσίες δικαστηρίων, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες εδώ και 6 χρόνια διατάξεις για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Πληρωμές

Εν τω μεταξύ, για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν υποχρεωθεί να μην εισπράξουν ενοίκια για το μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους καθώς και για όσους ιδιοκτήτες υποχρεώθηκαν να εισπράξουν τα ενοίκια του Ιανουαρίου μειωμένα κατά 40% έληξε χθες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων COVID. Από τις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων COVID που αφορούν στα απολεσθέντα ενοίκια του μηνός Φεβρουαρίου 2021.

Συνολικά περισσότεροι από 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που είτε δεν εισέπραξαν καθόλου τα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου είτε τα εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% αναμένεται να λάβουν αποζημιώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου έως 5 Μαΐου. Σύμφωνα, ειδικότερα, με το χρονοδιάγραμμα που καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών, αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα θα πληρωθούν όσοι ιδιοκτήτες υπέβαλαν έως τις 10 Μαρτίου δηλώσεις COVID για τα απολεσθέντα ενοίκια Ιανουαρίου, εφόσον οι δηλώσεις τους θα έχουν εκκαθαριστεί χωρίς πρόβλημα. Μετά τις 30 Μαρτίου θα πληρωθούν, για τα απολεσθέντα ενοίκια του Ιανουαρίου, οι ιδιοκτήτες στις υποβληθείσες δηλώσεις COVID των οποίων θα έχουν εντοπιστεί λάθη αλλά τελικά θα έχουν διορθωθεί. Μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων COVID για τα χαμένα ενοίκια του Φεβρουάριου. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του ίδιου μήνα, οι δε αποζημιώσεις για τα απολεσθέντα ενοίκια του Φεβρουάριου θα καταβληθούν σε δύο κύκλους που θα ξεκινήσουν, ο πρώτος μετά τις 15 Απριλίου και ο δεύτερος μετά το Πάσχα.

Το ποσό της αποζημίωσης δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η αποζημίωση

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, κάθε ιδιοκτήτη που υποχρεώθηκε να μην εισπράξει καθόλου ενοίκιο κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι αποζημιώσεις που θα λάβει θα ανέρχονται στο 80% των απολεσθέντων ενοικίων.

Για κάθε ιδιοκτήτη που υποχρεώθηκε να εισπράξει τα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου μειωμένα κατά 40% οι αποζημιώσεις θα καλύπτουν το 50% των απολεσθέντων ενοικίων ή το 20% των συνολικών συμφωνηθέντων ενοικίων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είσπραξης αποζημιώσεων για τα απολεσθέντα ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου είναι:

– Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19.

– Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID- 19.

– Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΔΟΥ όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

– Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία ελέγχου και πληρωμών: Από τη δήλωση μέχρι τις πιστώσεις

1 Η ΑΑΔΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων COVID και εντός 30 ημερών, επεξεργάζεται τις δηλώσεις, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για τη διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο ΤΑΧΙSnet για την απόρριψη της δήλωσης COVID ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

2 Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά 15 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης COVID και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

3 Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο 60%, κατά περίπτωση, του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στο TAXISnet.

4 Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της δήλωσης COVID ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet. Στο δεύτερο στάδιο η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τις δηλώσεις COVID μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός.