ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις διαφορετικές «ταχύτητες» προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους που εντάσσονται στα έκτακτα μέτρα στήριξης του υπουργείου Εργασίας για τον κορονοϊό, περιγράφει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από το εργοδότη το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων.

Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής:

  • Για το διάστημα από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και το 100% των εργατικών εισφορών.
  • Για το διάσατημα από 01/07/2020 έως 15/10/2020 δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για επιχειρήσεις – εργοδότες του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, για το διάστημα από 01/07/2020 έως 31/12/2020 οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές) που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων, καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους εργοδότες.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο δεν παρέχουν εργασία, καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Αναστολές συμβάσεων

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, έχουν δικαίωμα από 1/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της αναστολής, υπολογίζονται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που ανέρχεται σε 534 ευρώ, για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες, που δεν επαναλειτούργησαν για όλη την περίοδο ή μέρος της, από 01/06/2020 έως 30/09/2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης σε αυτές, θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Επαναπροσλήψεις

Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για όσους έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30/09/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται (100% επιδότηση) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών εφόσον ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» πριμοδοτούνται με την κάλυψη του συνόλου των εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Για τον 6/2020:

ΚΑΔ 7411 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000 419000
ΚΠΚ 101 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/6/20 15/6/20 15/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 14/6/20 30/6/20 30/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 01 68 69
Η.Α. 13 12 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00 500,00 500,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 153,30 76,65 76,65
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 243,30 121,65 121,65
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 396,60 198,30 198,30
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 0 60
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 0 72,99
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 396,60 198,30 125,31

 

 Για τον 7/2020

ΚΑΔ 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000
ΚΠΚ 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/7/20 1/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 31/7/20 31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 68 69
Η.Α. 25 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00 1000,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 153,30 153,30
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 243,30 243,30
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 396,60 396,60
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 396,60
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 396,60 0

 

Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

ΚΑΔ 5512 5512 0011 0012
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 515020 423220 000106 000107
ΚΠΚ 109 4172 024 025
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/6/20 1/6/20 1/6/20 1/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 14/6/20 14/6/20 14/6/20 14/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 01 01 01 99
Η.Α. 13 13 13 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 448,15 448,15 448,15 0
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 57,27 11,43 17,93 0,29
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 88,64 20,39 0 0
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 145,91 31,82 17,93 0,29
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 145,91 31,82 17,93 0,29

 

ΚΑΔ 5512 5512 0011
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 515020 423220 000106
ΚΠΚ 109 4172 024
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 15/6/20 15/6/20 15/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 30/6/20 30/6/20 30/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 68 68 68
Η.Α. 12 12 12
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 448,15 448,15 448,15
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 57,27 11,43 17,93
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 88,64 20,39 0
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 145,91 31,82 17,93
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 145,91 31,82 17,93

 

ΚΑΔ 5512 5512 0011
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 515020 423220 000106
ΚΠΚ 109 4172 024
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 15/6/20 15/6/20 15/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 30/6/20 30/6/20 30/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 69 69 69
Η.Α. 0 0 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 448,15 448,15 448,15
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 57,27 11,43 17,93
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 88,64 20,39 0
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 145,91 31,82 17,93
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 60 60 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 53,18 12,23 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 92,73 19,59 17,93

 

Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ήταν σε περίοδο ασθενείας από 20/6/00 έως 21/6/00.

ΚΑΔ 7411 7411 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000 419000 419000
ΚΠΚ 101 101 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/6/20 15/6/20 20/6/20 15/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 14/6/20 30/6/20 21/6/20 30/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 01 68 08 69
Η.Α. 13 10 2 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00 400,00 100 500,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 153,30 61,32 15,33 76,65
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 243,30 97,32 24,33 121,65
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 396,60 158,64 39,66 198,30
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 0 0 60
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 72,99
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 396,60 158,64 39,66 125,31

 

Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, ενώ η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί από 1/6/2020.

ΚΑΔ 5512 5512 0011 0012
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 515020 423220 000106 000107
ΚΠΚ 109 4172 024 025
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/6/20 1/6/20 1/6/20 1/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 30/6/20 30/6/20 30/6/20 30/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 74 74 74 99
Η.Α. 25 25 25 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 534,00 534,00 534,00 0
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 68,25 13,62 21,36 0,29
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 105,63 24,30 0 0
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 173,88 37,92 21,36 0,29
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 100 100 100 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 173,88 37,92 21,36 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 0 0 0 0,29

 

Απασχολούμενος ως βοηθός σερβιτόρου σε εστιατόριο αμειβόμενος με τεκμαρτό ημερομίσθιο, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ 5530 5530 5530
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 515003 515003 515003
ΚΠΚ 101 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 6/2020 6/2020 6/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/6/20 15/6/20 15/6/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 14/6/20 30/6/20 30/6/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 13 68 69
Η.Α. 13 12 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 450,97 208,14 208,14
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 69,13 31,91 31,91
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 109,72 50,64 50,64
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 178,85 82,55 82,55
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 0 60
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 0 30,38
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 178,85 82,55 52,17

 

Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο διακόπτεται η περίοδος αναστολής την 6/7/2020, καθόσον η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί και ο απασχολούμενος εντάσσεται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με αμοιβή 800 ευρώ μηνιαίως. 

ΚΑΔ 7411 7411 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000 419000 419000
ΚΠΚ 101 101 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/7/20 7/7/20 7/7/20 7/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 6/7/20 31/7/20 31/7/20 31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 74 01 68 69
Η.Α. 4 10 11 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 85,44 320,00 176,00 176,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 13,10 49,06 26,98 26,98
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 20,79 77,86 42,82 42,82
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 33,89 126,92 69,80 69,80
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 100 0 0 100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 33,89 0 0 69,80
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 0 126,92 69,80 0

 

Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 6.000 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και λαμβάνει το Επίδομα Αδείας.

ΚΑΔ 7411 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000 419000
ΚΠΚ 101 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/7/20 1/7/20 1/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 31/7/20 31/7/20 31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 68 69 70
Η.Α. 25 0 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 4000,00 2000,00 400,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 613,20 306,60 61,32
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 973,20 486,60 97,32
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 1586,60 793,20 158,64
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 100 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 793,20 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 1586,60 0 158,64

 

ΚΑΔ 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000
ΚΠΚ 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/7/20 1/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 31/7/20 31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 71 05
Η.Α. 0 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 100,00 2500,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 15,33 383,25
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 24,33 608,25
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 39,66 991,50
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 100 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 39,66 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 0 991,50

 

Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ 5512 5512 0011 5512
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 515020 423220 000106 515020
ΚΠΚ 109 4172 024 109
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.        
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.        
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 68 68 68 69
Η.Α. 25 25 25 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 127,80 25,50 40,00 127,80
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 197,80 45,50 0 197,80
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 325,60 71,00 40,00 325,60
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 0 0 100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0 325,60
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 325,60 71,00 40,00 0

 

ΚΑΔ 5512 0011 0012
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 423220 000106 000107
ΚΠΚ 4172 024 025
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.      
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.      
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 69 69 99
Η.Α. 0 0 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00 1000,00 0
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 25,50 40,00 0,29
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 45,50 0 0
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 71,00 40,00 0,29
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 100 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 71,00 0 0
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 0 40,00 0,29

 

Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 7.000 ευρώ (υπέρβαση πλαφόν), ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΚΑΔ 7411 7411
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 419000 419000
ΚΠΚ 101 101
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/7/20 1/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 31/7/20 31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 68 69
Η.Α. 25 0
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 4000,00 3000,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 536,55 459,90
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 851,55 729,90
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 1388,10 1189,80
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 0 100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 0 1189,80
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 1388,10 0

 

Εποχικά εργαζόμενος χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, ο οποίος επαναπροσλήφθηκε από εργοδότη επισιτιστικού κλάδου την 1/7/2020 με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

ΚΑΔ 5530
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ. 913220
ΚΠΚ 3129
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ. 7/2020
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 1/7/20
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ. 31/7/20
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ. 76
Η.Α. 22
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 400,00
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ. 63,00
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ. 99,24
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ. 162,24
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ) 0
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%) 100
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 162,24
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ. 0

Πηγη Insider.gr