ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 30.333 ανέργων στους δήμους όλης της χώρας. Η δράση στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Το Dimosio.gr παρουσιάζει τα βασικά βήματα προκειμένου να υποβάλετε την αίτηση σας για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2018.

Πως θα υποβληθεί οι αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν κωδικούς θα πρέπει να πάρουν το σχετικό κλέιδάριθμο.

Για να αποκτήσετε τον κλειδάριθμο ΟΑΕΔ θα πρέπει να προμηθευτείτε από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της περιοχής σας ένα έγγραφο με τίτλο, “Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στην Διαδικτυακή Πύλη”. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είστε άνεργοι αλλά δεν έχετε εγγραφεί στα μητρώα θα πρέπει να το κάνετε άμεσα, ώστε να προλάβετε να υποβάλετε αίτηση στο τρέχον πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα, ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, σε τρεις διαφορετικούς φορείς.

Οι υποψήφιοι άνεργοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα εξής πεδία:

  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαµους υποψήφιους
  • πτυχιούχος άνεργος πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, αποκλειστικά και µόνο για τις θέσεις, που αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, επιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ»
  • αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας, επιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
  • ΑΜΚΑ και στοιχεία ανήλικων τέκνων και εξαρτώµενων τέκνων ΑΜΕΑ
  • είµαι γονέας εξαρτώµενου τέκνου ΑµεΑ (ανηλίκου ή ενηλίκου) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, επιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
  • είµαι εγγεγραµµένος άνεργος της κατηγορίας ΑµεΑ µε ποσοστό ανα̟ηρίας 50% και άνω, επιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»

Η συµ̟πλήρωση του ΑΜΚΑ του/της συζύγου είναι α̟παραίτητη για τη διασταύρωση των προστατευόµενων και των ανήλικων τέκνων, ενώ η συµ̟πλήρωση του ΑΦΜ του/της συζύγου είναι α̟παραίτητη ακόµη και στην ̟περί̟τωση ̟που εργάζεται, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήµατος.

Παράλληλα, ο Οργανισμός αντλεί αυτόματα κάποια στοιχεία για το εισόδημα των υποψηφίων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ενώ από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) πιστοποιείται αν ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία ΚΕΑ.

Δικαιολογητικά

Όσοι μπουν στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία τοποθέτησης, ενώ μόλις τρεις κατηγορίες υποψηφίων οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά, έως τις 20 Αυγούστου, στο ΚΠΑ της περιοχής τους. Αυτές οι κατηγορίες είναι: α) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) ΑμεΑ, γ) άνεργοι γονείς εξαρτημένων τέκνων ΑμΕΑ.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρµόδιοι υ̟πάλληλοι των ΚΠΑ2, ό̟που είναι εγγεγραµµένοι οι άνεργοι, θα καλέσουν τους ωφελούµενους, που έχουν ε̟πιλεγεί ̟προς το̟ποθέτηση εντός ̟προθεσµίας ̟πέντε εργάσιµων ηµερών, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό στην ενότητα «Στοιχεία Ε̟πικοινωνίας», οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν υ̟ποχρεωτικά τον αριθµό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.