Αρχική ΟΑΕΔ Οδηγός: Πως θα παραμείνετε ως ανεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Οδηγός: Πως θα παραμείνετε ως ανεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανεργία αποτελεί ένα από τα ουσιαστικότερα και πλέον δισεπίλυτα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ανεργία τον Φεβρουάριο του 2018 διαμορφώθηκε στο 20,8%. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσίευσε ο Ο.Α.Ε.Δ, στις 4 Απριλίου 2018 (ΦΕΚ Β’ 1236/4-4-2018), ο Ο.Α.Ε.Δ, ο κάθε άνεργος έχει τις εξής υποχρεώσεις για να παραμείνει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Εάν δεν κάνει κάποια από αυτά ο άνεργος θα χάνει την ιδιότητα του ανέργου.

Οι υποχρεώσεις των ανέργων, σύμφωνα με την οδηγία του Ο.Α.Ε.Δ, είναι οι εξής:

1).Να δηλώνουν αληθή και πλήρη στοιχεία και να προσκομίζουν τα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα.

2.) Να συνεργάζεται με τον Εργασιακό Σύμβουλο για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ.). Από αυτή την υποχρέωση, εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι, για τους οποίους η κατάρτιση σχεδίου είναι προαιρετική.

3)Να αποτυπώνουν στο Α.Σ.Δ, τους επαγγελματικούς στόχους του

4)Να αναζητούν ενεργά εργασία.

5) Να συναινούν σε κατάλληλες θέσεις εργασίας εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις όπως το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια της απασχόλησης, ο χρόνος και τα ωράρια εργασίας, η απόσταση του χώρου εργασίας και οι συνθήκες εργασίας.

6.)Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Ατομικού Σχεδίου Δράσης, εάν δεν έχουν παρέλθει 12 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, για να δεχθεί κάποιος άνεργος εργασία σε κάποια θέση που του προτείνεται, θα πρέπει οι αποδοχές να είναι τουλάχιστον ίσες με το 100% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του και σίγουρα όχι χαμηλότερες από τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια νια τον κλάδο και το επάγγελμα.

7.)Στην περίπτωση που έχουν παρέλθει 12 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, για να συναινέσει ο άνεργος, θα πρέπει οι αποδοχές στην προτεινόμενη εργασία να είναι τουλάχιστον ίσες με το 90% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του

8.)Εάν έχουν παρέλθει 18 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, για να συναινέσει θα πρέπει οι αποδοχές να είναι τουλάχιστον ίσες με το 80% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας του.

9.)Εάν έχουν παρέλθει 18 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες από την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης και δεν έχουν βρει εργασία, σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, να προβαίνουν σε επικαιροποίηση του σχεδίου, ώστε να μπορεί ο σύμβουλος να υποδείξει νέα κατάλληλη θέση εργασίας.

10.)Εφόσον πρόκειται για άνεργο που δεν είχε απασχοληθεί ποτέ ως μισθωτός στο παρελθόν ή είχε απασχοληθεί ως μισθωτός μη πλήρους απασχόλησης, ως “υποχρέωση” ορίζεται η συναίνεση σε κατάλληλες θέσεις εργασίας των οποίων οι αποδοχές είναι τουλάχιστον ίσες με τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια σύμφωνα με τον κλάδο και το επάγγελμα.

11.) Θα πρέπει να συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ, για απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας

12.)Οι άνεργοι θα πρέπει επίσης, να ενημερώνουν τον εργασιακό του σύμβουλο:

α) Αν βρουν εργασία έστω και προσωρινή ή συντρέχει άλλος λόγος διαγραφής του από το Μητρώο Ανέργων ή αναστολής ή διακοπής της τυχόν επιδότησης του, εντός οκτώ ημερών και οπωσδήποτε πριν από την επομένη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης,

β) Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του, να δηλώσει εντός είκοσι ημερών και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την επόμενη αυτοπρόσωπη του εμφάνιση, τη νέα του διεύθυνση.

13.) Εφόσον λαμβάνει τακτική επιδότηση ανεργίας, θα πρέπει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία.

Τέλος, για την τήρηση των υποχρεώσεών του, ο άνεργος θα πρέπει να συνεργάζεται με τα ορισμένα από τον οργανισμό ελεγκτικά όργανα και ν’ ανταποκρίνεται εντός δέκα ημερών, είτε με την προσέλευση του στο τοπικό κατάστημα όταν προσκαλείται είτε με την προσκόμιση ή αποστολή εγγράφων και λοιπών στοιχείων, όταν του ζητείται, με παράταση της προθεσμίας στις δικαιολογημένες περιπτώσεις κωλύματος.

Γίνεται ευλόγως αντιληπτό, ότι η σύνδεση της αποδοχής της εργασίας με το χρόνο ανεργίας και το ύψος των αποδοχών της προσφερόμενης θέσης εργασίας, θα οδηγήσει σε αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας και στην παροχή θέσεων εργασίας με το βασικό μισθό. Οι επιχειρήσεις για μείωση του εργοδοτικού κόστους, θα απευθύνονται σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 18 μηνών, οι οποίοι και θα πρέπει να αποδέχονται την θέση εργασίας με τον κατώτατο μισθό.

Υποχρεώσεις ανέργων προς τον Ο.Α.Ε.Δ

1.)Δήλωση αληθών & πλήρων στοιχείων

2.) Συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο του Ο.Α.Ε.Δ για την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης

3.)Αποτύπωση επαγγελματικών στόχων στο ατομικό σχέδιο δράσης

4.)Ενεργή αναζήτηση εργασίας

5.)Συναίνεση σε κατάλληλη θέσης εργασίας σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης

6.)Συμμετοχή στα προτεινόμενα προγράμματα συμβουλευτικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

7.)Ενημέρωση του εργασιακού συμβούλου αν βρει εργασία εντός 8 ημερών

8.) Ενημέρωση του Ο.Α.Ε.Δ εντός 20 ημερών σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας

9.)Αυτοπρόσωπη παρουσία ανέργου αν λαμβάνει τακτική επιδότηση ανεργίας

10.) Εντός 10 ημερών να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ο.Α.Ε.Δ για προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών