ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΟΑΕΔ με ανακοίνωση του ενημερώνει τους οφελούμενους, ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών
πινάκων κατάταξης – προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων που
υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των
Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού σύμφωνα με την
ΣΟΧ2/2019 , αρχίζει από την 06-02-2020 έως την 19-02-2020 .

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο
ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, τ.θ. 14307, τ.κ. 11510) και, για να εξετασθεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει
εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e-παράβολο), βλ.
λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
( www. asep. gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση
γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.