ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να
καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών σε αναπληρωτές, σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό
εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2020 – 2021, καλεί όσους ενδιαφέρονται,
επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται
στην Υπουργική Απόφαση,
«Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και
βοηθητικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και
Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές
Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης)», την απόφαση Δ.Σ. του ‘’Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής’’, την τροποποίησή της, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, που εγκρίθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, τις τροποποιήσεις αυτής, το με σχετικό έγγραφο – αίτημα της σχολής, να υποβάλουν αίτηση από 06-07-2020 έως 14-07-2020 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και
επιλογής αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού
επιστημονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των
παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
2. Αγιογραφία
3. Δερμάτινων ειδών
4. Ξυλουργική
5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου
2
8. Κεραμική (Φάρος Τυφλών)
9. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Φάρος Τυφλών)

Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2020-2021 αφορούν τη Σχολή ΑμεΑ
Αθηνών και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.
Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικώς (με
συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη
Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών ΟΑΕΔ, (Λ.
Γαλατσίου 19, T.K. 11141, Γαλάτσι, Αθήνα).
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σχετική Προκήρυξη, δίνονται από τη
Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών στα τηλ: 210
2110878, 210-2023687.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2020-2021 και αφορούν τη
Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κλπ) δεν είναι
δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να
προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
2. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος
προβλέπει.
3. Να μην είναι υπόδικοι
4. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
5. Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.Δ.Δ.
6. Να μην υφίστανται στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία
επιλογής σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη
7. Να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη
3
Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ: (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• ΠΕ 02 Φιλολόγων
• ΠΕ 03 Μαθηµατικών
• ΠΕ 04.01 Φυσικών
• ΠΕ 02 Φιλολόγων µε πιστοποιητικό Braille από ∆ηµόσιο φορέα
• ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας
• ΠΕ 23 Ψυχολόγων
• ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών
• ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών
• ΠΕ 80 Οικονομίας
• ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων
• ΠΕ 86 Πληροφορικής
• ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
• ΠΕ 89.02 Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Κεραµικής
• ΠΕ 89.02 Σχεδιασµού και Παραγωγής Προϊόντων / Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου
& Επίπλου
• ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ86 µε κατάρτιση σε Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής
για άτοµα µε προβλήµατα όρασης και Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής από Δημόσιο Φορέα.
• ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής
• ΠΕ08 Καλών Τεχνών με ειδίκευση στην Αγιογραφία
• ΠΕ04.01 με εμπειρία στο πρόγραμμα Nova και τουλάχιστον 500 ώρες διδασκαλίας σε
άτομα με προβλήματα όρασης.
• ΠΕ86 Πληροφορικής με εμπειρία στο πρόγραμμα Nova και τουλάχιστον 500 ώρες
διδασκαλίας σε άτομα με προβλήματα όρασης.