Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 θέσεις εργασίας με επίδομα 2.520 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων για τους άνεργους που επιθυμούν να εκδηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Voucher (voucher.gov.gr) των 10.000 θέσεων του ΟΑΕΔ με επίδομα ύψους 2.520 ευρώ.

Το πρόγραμμα παρέχει στους δικαιούχους οικονομική ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 2.520 ευρώ, ενώ περιλαμβάνει τόσο ενότητες θεωρητικής κατάρτισης σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής όσο και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους αιχμής.

Αντικείμενο κατάρτισης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων: μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας-πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.000,00 ευρώ (για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5€/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00 ευρώ (για χρονικό διάστημα: 380 ώρες X 4€/ώρα).

12 θέσεις στον Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:  ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 2, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1, ΤΕ Γεωπόνων 1, ΤΕ Νοσηλευτών/τριών 1, ΔΕ Νοσηλευτών/ τριών 1, ΔΕ Διοικητικού 3 και ΥΕ Καθαριστών/ στριών Σχολικών Μονάδων (πλήρους απασχόλησης) 2.

Αιτήσεις με τους εξής τρόπους: α) είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Δημοτικό Κατάστημα Αργυράδων) ή β) είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected] Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και Τετάρτη 24-02-2021 μέχρι 14:30.

12 στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης- Αποχέτευσης Παγγαίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου , για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19 και συγκεκριμένα τους εξής: 6 ΔΕ Υδρομετρητών Καταμετρητών, 3 ΥΕ Εργατών Εργατριών Υδρευσης-Αποχέτευσης και 3 ΔΕ Διοικητικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου (Φιλελλήνων και Βενιζέλου Γωνία- Ελευθερούπολη).

28 υπάλληλοι στον Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 28 ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού Covid-19 και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και αριθμού ατόμων: 4 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΤΕ Διοικητικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Λογιστικού, 7 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, 1 ΔΕ Οδηγών, 8 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ. 27 131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών και έως 25/2/2021, τηλ. 26213-62611.

17 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα έως την 31η Μαΐου 2021 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι θέσεις είναι: 3 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών, 1 ΠΕ Οικονομικού και 12 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών.

Αιτήσεις α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected], β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, 28100 Αργοστόλι (τηλ. επικοινωνίας: 26710 27546) έως 25/02/2021.

15 εποχικοί στον Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 2 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Εργων, 6 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας και 6 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας, Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα (τηλ. επικοινωνίας: 2682360633).

10 θέσεις στον Δήμο Δελφών

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 31/08/2021 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Αναλυτικά θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ωρομίσθιας απασχόλησης), 1 ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, 1 ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών, 1 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών, 1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, 1 ΔΕ Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής, 1 ΔΕ Οδηγών και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Δελφών, Ρ. Κοντορήγα 12, Τ.Κ. 33100, Αμφισσα, απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 2265072077).

4 πτυχιούχοι στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ως ακολούθως: 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 2 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικ.: 2132074639, κ. Δέσποινα Δάιου.

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο