ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων μέχρι και τις 19/07/2019, από τις 11:00 έως τις 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις 22/072019 (13.00). Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη (16/7) ανακοινώθηκαν -με μικρή καθυστέρηση- οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2019 – 2020.