ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βοήθημα ανεργίας δεν δικαιούνται μόνο οι μισθωτοί αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως και οι αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες.  Το “Dimosio.gr” συγκέντρωσε όλες τις προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα δυο βοηθήματα σε έναν αναλυτικό οδηγό.

1. Βοήθημα Ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών πρ. Ο.Α.Ε.Ε.

Βοήθημα ανεργίας 360 ευρώ για 3 – 9 μήνες μπορούν να δικαιωθούν ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στον πρ. ΟΑΕΕ εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και μετά, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση, δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία, έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης, καθώς επίσης και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά που προβλέπεται από 1/1/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας.

Προυποθέσεις

Για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση τουλάχιστον 3 ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς. Για ασφαλισμένους που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012 και ήταν ασφαλισμένοι κατά την 01.01.2011 απαιτείται η καταβολή εισφοράς στον Ειδικό λογαριασμό Ανεργίας ως εξής:

 • για ένα έτος, εφόσον διέκοψαν την δραστηριότητα μετά την 01.01.2012
 • για 2 έτη, εφόσον διέκοψαν μετά την 01.01.2013 και
 • για 3 έτη εφόσον διακόψουν από την 01.01.2014 και εφεξής.

Για ασφαλισμένους που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται μετά τη ημερομηνία αυτή, ισχύουν οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος με τη διαφορά ότι ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

β. συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης που δεν υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 €, και οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας που δεν υπερβαίνει αθροιστικά τα 30.000 €. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2018 πρέπει να υποβληθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα με την ένδειξη «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2016» και «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2015». Για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2019 πρέπει να υποβληθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα με την ένδειξη «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017» και «ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2016». Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη : 1) το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από κάθε πηγή, 2) η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών 3) τα απαλλασσόμενα ποσα και 4) τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από 01.01.2012 για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος.

δ. Ο δικαιούχος μετά την διακοπή επαγγέλματος να μην έχει υπαχθεί σε προαιρετική ασφάλιση και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία.

ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης

ζ. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

η. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
 • ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.
 • μέσω των ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα. Η αίτηση υποβάλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ-τ.ΟΑΕΕ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) περί διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα και όχι από την επομένη της ημερομηνίας της ίδιας της διαγραφής.

Δικαιολογητικά

1. Βεβαiωση ασφαλιστικού φορέα, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής.

2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων. (Χορηγείται από τον ΟΑΕΔ).

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας

4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

5. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

6. Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ)

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών του προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του. (Χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ):

 

ΧΡΟΝΟΣ      ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

(ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

(ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

3 έως 4 3
5 έως 6 4
7 έως 8 5
9 έως 10 6
11 έως 12 7
13 έως 14 8
15 9

 

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Κάθε μήνας χορήγησης του βοηθήματος πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η πίστωση των μηναίων βοηθημάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής δηλαδή κάθε Παρασκευή.

2. Βοήθημα ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους του πρ. ΕΤΑΑ

Βοήθημα ανεργίας δικαιούνται πλέον και οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, υγειονομικοί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί και εργολήπτες που διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 4.219 ευρώ και 6μηνη “παύση εργασιών”. Η δυνατότητα λήψης του βοηθήματος δίνεται για πρώτη φορά στους επιτηδευματίες, παρότι η σχετική εισφορά καταβάλλεται από το 2011, ενώ ειδική πρόνοια υπάρχει για όσους έκλεισαν τα βιβλία τους μέσα στην μεγάλη κρίση, δηλαδή το 2012 και το 2013. Το βοήθημα ανέρχεται στα 360 ευρώ μηνιαίως και χορηγείται για 3 έως 9 μήνες, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

Προυποθέσεις

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονταν στο τ. ΕΤΑΑ και καταβάλλουν από το 2011 την ειδική εισφορά που προβλέπεται για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ (σήμερα 10 ευρώ). Για τη χορήγηση απαιτούνται σωρευτικά :

 1. Συμπλήρωση 3 ετών (συνεχούς ή διακεκομμένης) ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στο πρ. ΕΤΑΑ.
 2. Καταβολή της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που προβλέπεται από το 2011 (σήμερα 10 ευρώ) για τουλάχιστον 3 έτη. Ειδικά για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2012 απαιτείται μόνο ένα έτος καταβολής εισφορών (η εισφορά ισχύει από 1/1/2011) . Όσοι έκλεισαν τα βιβλία τους το 2013 δικαιούνται το επίδομα με τουλάχιστον δυο έτη εισφορών. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρ. ΕΤΑΑ.
 3. Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας ή εναλλακτικά ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 4.219 ευρώ (60% του βασικού μισθού) στο έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης και ταυτόχρονα μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το 6μηνο που προηγείται (π.χ. για τους αιτούντες το βοήθημα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο εντός του έτους 2018, το κρίσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2017. Αντίστοιχα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το 2019 το κρίσιμο εκκαθαριστικό είναι εκείνο του 2018).
 4. Το ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δυο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά τα 20.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το οικογενειακό δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά τα 30.000 ευρώ.
 5. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση.
 6. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ
 7. Μη λήψη σύνταξης ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση, εκτός κι αν πρόκειται για σύνταξη λόγω θανάτου. Μη ύπαρξη οφειλής ή ενεργή ρύθμιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.
 8. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας και να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

α. η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης εκτός κι αν το βοήθημα δίνεται με το εισοδηματικό κριτήριο.

β. ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα

γ. ο χρόνος καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας.

Για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, καθώς επίσης και μέσω της εφαρμογής «e-Υπηρεσίες» του Οργανισμού, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ.

 • Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης (π.χ. οι αιτούντες το βοήθημα εντός του 2018 πρέπει να προσκομίζουν Εκκαθαριστικά των φορολογικών ετών 2016 και 2017).
 • Όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση το εισοδηματικό κριτήριο, δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου εξαιτίας διακοπής εργασιών, ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).
 • Λογαριασμός (ΙΒΑΝ).

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ο ασφαλισμένος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος, η οποία ορίζεται ως εξής :

 • Για 3 – 4 πλήρη έτη ασφάλισης το βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες.
 • Για 5 – 6 πλήρη έτη ασφάλισης καταβάλλεται για 4 μήνες.
 • Για 7 – 8 έτη για 5 μήνες.
 • Για 9 – 10 χρόνια ασφάλισης, καταβάλλεται για 6 μήνες.
 • Για 11 – 12 έτη καταβάλλεται για 7 μήνες.
 • Για 13- 14 έτη καταβάλλεται για 8 μήνες.
 • Για χρόνο που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, καταβάλλεται για 9 μήνες.

 

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 € μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Αν το βοήθημα χορηγηθεί βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου κι εάν ο δικαιούχος ασκήσει (όπως έχει δικαίωμα) επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια λήψης του βοηθήματος, τότε ως μηνιαίο βοήθημα καταβάλλεται ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μηνιαίου βοηθήματος των 360 ευρώ και του καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικά ο ασφαλισμένος που ασφαλίζεται παράλληλα σε πρ. ΕΤΑΑ και πρ. ΟΑΕΕ δικαιούται να λάβει ένα βοήθημα.