Αρχική ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ: 15.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση (Οδηγός)

ΟΑΕΔ: 15.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση (Οδηγός)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για το νέο υπερ-πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Το νέο πρόγραμμα έχει στόχο την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. Στη πραγματικότητα ο Οργανισμός ανασχεδίασε ένα υπάρχον πρόγραμμα που δεν ήταν τόσο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες τους.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει δύο σκέλη και στοχεύει στη δημιουργία συνολικά 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Όπως σημειώνει η διοικητής του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη, «δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης σε ανέργους με 6 μήνες ανεργίας και άνω, προκειμένου να προληφθεί η μακροχρόνια ανεργία σ’ αυτές τις δύσκολες ηλικίες και ελαφρύνονται οι προϋποθέσεις ένταξης, αυξάνοντας τα κίνητρα των επιχειρήσεων να προσλάβουν μεγαλύτερο αριθμό ανέργων αυτής της ηλικιακής ομάδας».

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε.και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα . Για να υπαχθεί η επιχείρηση στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων της -πλήρους απασχόλησης-, σε σχέση με το μέσο όρο 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί.

Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα,  ηλικίας άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι -ηλικίας άνω των 50 ετών- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του  ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών. Ως άτομα σε  ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι -ηλικίας άνω των 50 ετών- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και διαθέτουν κωδικό πρόσβασης, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά  την αίτησή τους. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι ή εγγεγραμμένοι ηλεκτρονικοί χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να αποκτήσουν κλειδάριθμο.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα γίνεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους των υπηρεσιών ΚΠΑ2

Ποσό επιχορήγησης : Ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως

Διάρκεια επιχορήγησης :

  • Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας 12 μηνών και άνω)  

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.

  • Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ( διάρκεια ανεργίας 6-12 μήνες)  

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 μήνες χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για 3 μήνες ακόμα.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε.και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό έως 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά την διάρκεια του τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης .

Ωφελούμενοι άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών , εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ  για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και διαθέτουν κωδικό πρόσβασης, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά  την αίτησή τους. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι ή εγγεγραμμένοι ηλεκτρονικοί χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να αποκτήσουν κλειδάριθμο.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα γίνεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους των υπηρεσιών ΚΠΑ2

Ποσό επιχορήγησης : Ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως

Διάρκεια επιχορήγησης :

  • Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο

ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών)

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 μήνες ακόμα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.

  • Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων

Η διάρκεια επιχορήγησης είναι 9 μήνες με  δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 6 μήνες ακόμα. Σε  αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για άλλους 3 μήνες.

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ το ΦΕΚ