Αρχική Εργασιακά 1.000 ευρώ επίδομα σε πρώην εργαζόμενους του Travel Plan και της Sulphur

1.000 ευρώ επίδομα σε πρώην εργαζόμενους του Travel Plan και της Sulphur

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, μέσω του ΟΑΕΔ, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το υπουργείο Εργασίας για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «EUROSTAR ATEBE» με διακριτικό τίτλο «TRAVEL PLAN», αλλά και τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ».

Προϋπόθεση χορήγησης του συγκεκριμένου βοηθήματος είναι ο κάθε άνεργος – πρώην εργαζόμενος των ανωτέρω εταιριών, κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα λήψης του ίδιου βοηθήματος έχουν και όλοι οι εργαζόμενοι των εν λόγω εταιριών, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν επιδότηση ανεργίας λόγω επίσχεσης από τον ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής απόφασης η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί αφού γίνουν οι εξής ενέργειες:

α) Προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι δικαιούχοι, στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).

β) Έλεγχος από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρεία «EUROSTAR ATEBE» με διακριτικό τίτλο «TRAVEL PLAN» και «SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και η ανεργία ή η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.