Αρχική Δικαιολογητικά Ο “οδικός χάρτης” για τα νέα επιδόματα – Πως θα χορηγούνται επίδομα...

Ο “οδικός χάρτης” για τα νέα επιδόματα – Πως θα χορηγούνται επίδομα παιδιού & προνοιακές παροχές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
One euro

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος παιδιού. Όπως αναφέρει η απόφαση, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού είναι: (α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 από τον υπόχρεο για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (β) Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Α21, η οποία επέχει θέση αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση του επιδόματος, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ. (γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.

Το νέο ενιαίο Επίδομα Παιδιού χορηγείται πλέον σε 6 διμηνιαίες δόσεις και θα καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνομηνο. Ειδικά η πρώτη δόση για το 2018 θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου. Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, το ποσό υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για την Α δόση δηλαδή θα ληφθούν υπόψη οι περσινές φορολογικές δηλώσεις, όπως και τα περσινά Α21. Μετά την υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους, το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό από αυτό που δικαιούται τότε αυτό συμψηφίζεται με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Ειδικά για φέτος δίδεται προκαταβολή του πρώτου διμήνου έτους 2018 στους δικαιούχους που έλαβαν το έτος 2017 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων – πολύτεκνων, χωρίς φετινή Α21. Δηλαδή στα τέλη Μαρτίου θα δοθεί προκαταβολή σύμφωνα με τις περσινές δηλώσεις και τους περσινούς δικαιούχους. Τα ποσά θα υπολογιστούν με τα νέα κριτήρια.

Για την δεύτερη και κάθε επόμενη δόση θα χρειαστεί υποβολή νέου Α21, το οποίο από φέτος θα είναι νέου τύπου και  θα υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο αντίστοιχο με την «συνταγή» που ακολουθήθηκε στην διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος. Η αίτηση Α21 θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης πλέον από τις 2 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και 31 Δεκεμβρίου. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό από το ποσό που δικαιούται, η διαφορά συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα μέχρι την αποπληρωμή της. Η προκαταβολή του πρώτου διμήνου 2018 συμψηφίζεται με το συνολικό ποσό που προκύπτει μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την αίτηση Α21 έτους 2018. Αν δεν υποβληθεί Α21 ή αν ο αιτών δεν καταστεί δικαιούχος, τα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Γενικώς οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος είναι :
(α) ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(β) συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Α21, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ.

(γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος διαμονής του δικαιούχου και των εξαρτώμενων τέκνων του γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται σε παιδιά έως 18 ή 19 ετών που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή έως 24 αν σπουδάζουν. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους. Ειδικότερα το επίδομα καταβάλλεται :
(α) για παιδιά γεννημένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης,
(β) από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης,
(γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, στο «Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε Κολέγια,
(δ) για τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της επέλευσης της αναπηρίας.

Η επεξεργασία της αίτησης και η χορήγηση του επιδόματος παιδιού γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σε ισχύ, όπου απαιτούνται. Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ να αποστείλει δικαιολογητικά:

(α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.