Αρχική Διεθνή Ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES

Ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τροπολογία ορίζεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δικτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού (EE) 589/2016. Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού ασκούνται από τη Διεύθυνση Συντονισμού του ΟΑΕΔ.

Επίσης οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ θα καθορίζονται οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES,η διαδικασία διαπίστευσης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίοδος ισχύος αυτής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών,  η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργανα εξέτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) 589/2016.

Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία και κατάλληλη διότι θεσπίζει το απαραίτητο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) 589/2016 και παράλληλα παρέχει, κατά τρόπο σαφή και εξειδικευμένο, εξουσιοδότηση προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαπίστευσης μελών και εταίρων EURES καθώς και με τη διενέργεια δημόσιας πρόσκλησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και η υποστήριξη προς όλα τα μέλη και τους εταίρους του EURES που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη θα διευκολυνθεί μέσω του ευρωπαϊκού γραφείο συντονισμού. Η ευρύτερη συμμετοχή μελών στο δίκτυο EURES αναμένεται να έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών, διευκολύνοντας τη δημιουργία συμπράξεων και ενισχύοντας τη συμπληρωματικότητα και την ποιότητα.