Αρχική Δήμοι Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας!

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2
∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.
5. Τίτλος σπουδών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τυπικών προσόντων.
6. Η απαιτούµενη ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος.
7. Πιστοποιητικά απόδειξης αντίστοιχης εµπειρίας (εάν υπάρχει), τα οποία κατά περίπτωση είναι:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και
β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωσης ορθής αναγγελίας ενάρξεως του αντίστοιχου επαγγέλµατος.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/).

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 04-08-2020 έως και 13-08-2020.