Αρχική ΑΣΕΠ Ο Δήμος Κηφισιάς προσλαμβάνει 44 εργαζόμενους – Δείτε τις θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Κηφισιάς προσλαμβάνει 44 εργαζόμενους – Δείτε τις θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοίνωσε νέες θέσεις εργασίας για 6 διαφορετικές ειδικότητες που αφορούν 44 προσλήψεις.

Οι προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορούν συνολικά 44 άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα στο Δήμο Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν χειριστές μηχανημάτων, οδηγών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών και εργατών καθαριότητας.

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (3 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών Γ Κατηγορίας (8 θέσεις)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (5 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών Δ Κατηγορίας (2 θέσεις)
  • ΔΕ Υδραυλικών (4 θέσεις)
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (22 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας όπως αναφέρει το proson στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ 14561, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Πομόνη Ιωάννη ή κας Γιαννακοπούλου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132007153, 2132007189, 2132007186 και 2132007155).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κηφισιάς καθώς και στον διαδικτυακό τόπο αυτού (www.kifissia.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.