Αρχική Εποχικοί Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του
οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιοδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι
και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει
παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Τηλέφωνο: 26543 60125
Δείτε την προκήρυξη εδώ