Αρχική Δήμοι Ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει γυμναστές για 6 διαφορετικές ειδικότητες

Ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει γυμναστές για 6 διαφορετικές ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη 24 συνολικά θέσεων εργασίας, για τις ανάγκες του.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε 24 πτυχιούχους φυσικής αγωγής, 6 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου και κλείνει την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

 1. Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός (5 θέσεις)
 2. Κολύμβηση (4 θέσεις)
 3. Καλαθοσφαίριση (3 θέσεις)
 4. Ποδοσφαίριση (1 θέση)
 5. Αντισφαίριση (1 θέση)
 6. Ειδική Φυσική Αγωγή (10 θέσεις)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που να αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου διδακτορικού διπλώματος ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης..
 6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. άλλων ασφαλιστικών ταμείων) βεβαιώσεις άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολονητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Ο.Π.ΑΝ.Δ.Α. www.opanda.gr και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά. συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολονητικά σκαναρισμένα και όχι σε φωτογραφία, στο e-mail:  protokollofipopanda.gr, είτε τανυδοοιηκά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) Ακαδημίας SO, Τ.Κ. 10679 – Αθήνα, υπόφη Δ/νσης Αθλητισμού/Τμήματος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού. (Για πληροφορίες-τηλέφωνο: 210 5284873-4-9).

 • αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις, δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ορίζεται από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, ήτοι από 29/12/2022 έως 12/01/2023.

Επισημαίνεται ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, μέχρι την Πέμπτη 12/01/2023. οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15:00.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ