ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνέντευξη στο “Δημόσιο” με θέμα την ειδίκευση Δημόσια Ελεγκτική του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ παραχώρησε η Νικολίνα Κωστελέτου Διευθύντρια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ. Η κ. Κωστελέτου παρουσιάζει τους λόγους που καθιστούν σημαντικό το ΠΜΣ, ενώ δίνει την ακτινογραφία του προγράμματος αποκαλύπτοντας τους δικαιούχους, τους καθηγητές που διδάσκουν, το ύψος των διδάκτρων, αλλά και τη διάρκεια του .

Για ποιο λόγο θα συστήνατε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση στη Δημόσια Ελεγκτική σε έναν ήδη εργαζόμενο στο Δημόσιο Τομέα;

Για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι για να μάθει να χειρίζεται και να εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει τη σταδιακή υιοθέτηση Λογιστικών Πολιτικών που θεμελιώνονται στα Δ.Λ.Π.Δ.Τ., με την έκδοση του π.δ. 54/2018 που προβλέπεται ότι θα εφαρμοστούν τόσο από τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές, όσο και από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που τώρα εφαρμόζουν τα κλαδικά λογιστικά σχέδια του Δημόσιου Τομέα. Είναι φανερό ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων του Δημοσίου Τομέα θα κληθούν, στο άμεσο μέλλον, να προχωρήσουν στη σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Λ.Π.Δ.Τ., και κατά συνέπεια, το επίπεδο κατάρτισης των υπαλλήλων τους σε ένα λογιστικό πλαίσιο με υψηλές απαιτήσεις, καθίσταται, εκ των πραγμάτων, υψηλής σπουδαιότητας και προτεραιότητας. Ένας εργαζόμενος στο Δημόσιο που παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Δημόσιας Ελεγκτικής, θα αποκτήσει ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους του: γνώση και εφαρμογή των Δ.Λ.Π.Δ.Τ. και Διεθνών Προτύπων Ελέγχου ενώ ταυτόχρονα θα γίνει κάτοχος ενός μοναδικά εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου.

Σε ποιους απευθύνεται η ειδίκευση της Δημόσιας Ελεγκτικής;

Σε στελέχη, ή, απλούς εργαζόμενους σε Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, που ασκούν διοικητικά, ελεγκτικά και όχι μόνο, καθήκοντα και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική τους ανέλιξη και η προσωπική τους ανάπτυξη.

Επίσης απευθύνεται γενικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν να απασχοληθούν ή να συνεργαστούν με το δημόσιο τομέα, ή διεθνείς οργανισμούς ή φορείς που συνεργάζονται με το δημόσιο.

Ποιοι διδάσκουν;

Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει και την διοικητική ευθύνη της ειδίκευσης στη Δημόσια Ελεγκτική. Επίσης διδάσκουν μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) που προσφέρουν την γνώση και την εμπειρία τους, με βάση την πρωτοποριακή συνεργασία που έχει το πρόγραμμα με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Ένας εργαζόμενος σε θέση ευθύνης με απαιτητικό ωράριο, ή, ένας εργαζόμενος εκτός Αθηνών, θα μπορούσε να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα;

Η ειδίκευση της Δημόσιας Ελεγκτικής έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους: τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα, μετά τις 5:00 και Σάββατο πρωί. Ορισμένα μαθήματα, που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσφέρονται εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Το πρόγραμμα προσφέρεται ως μερικής φοίτησης (part time) και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία εξάμηνα.

Ποιο είναι το ύψος των τελών φοίτησης και πώς καταβάλλονται;

Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε την αίτησή σας:

www.mscfinance-uoa.gr