Αρχική Εργασιακά Νέο μισθολόγιο από 1η Ιουνίου στην ΑΑΔΕ

Νέο μισθολόγιο από 1η Ιουνίου στην ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΑΔΕ

Νέο μισθολόγιο για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) από την 1 Ιουνίου 2021, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο ψηφίσθηκε εδώ και λίγους μήνες στη Βουλή.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων θα καθορίζονται, όχι μόνο με βάση την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση ή το επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά με βάση και την θέση εργασίας και τα καθήκοντα της κάθε θέσης. Θεσπίζεται ειδική αμοιβή θέσης εργασίας, που κυμαίνεται από 100 ευρώ έως 2.200 ευρώ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προσαύξησης του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών έως 500 ευρώ το μήνα. Εξάλλου, το νέο μισθολόγιο θεσπίζει την παροχή βραβείου επίτευξης στόχων.

Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

– Στο νέο μισθολόγιο υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, καθώς και οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες του διοικητή της.

– Δεν υπάγονται ο διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., ο πρόεδρος, τα μέλη και ο εμπειρογνώμονας του συμβουλίου διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

– Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές, την ειδική αμοιβή καθώς και την προσωπική διαφορά.

– Οι υπάλληλοι, οι οποίοι υπάγονται στο νέο μισθολόγιο κατατάσσονται ως εξής:

α. Σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού, σύμφωνα με την κατηγορία εκπαίδευσης των υπαλλήλων και την προϋπηρεσία τους σε φορείς του Δημοσίου.

β. Σε βαθμούς θέσης εργασίας (Β.Θ.Ε.), σύμφωνα με τη θέση εργασίας (Θ.Ε.).

– Η κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς θέσης εργασίας δεν επηρεάζεται από τον κλάδο, στον οποίο ανήκει η θέση τους.

Βασικός μισθός

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) ορίζεται σε 780 ευρώ.

– Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με το συντελεστή 0,0551. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

– Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) προσδιορίζονται με βάση το ποσό 780 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ: Για Δ.Ε με συντελεστή 1,1, για Τ.Ε με συντελεστή 1,33 και για ΠΕ με συντελεστή 1,44.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με τους παραπάνω συντελεστές και στη συνέχεια με τον συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για την Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.

Οικογενειακές παροχές

Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:

– Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή με τέκνα με αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 50% που τα καθιστά ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, η παροχή ορίζεται σε πενήντα ευρώ για ένα τέκνο, σε εβδομήντα ευρώ για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι ευρώ για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα ευρώ για τέσσερα τέκνα, με προσαύξηση εβδομήντα ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

– Η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα, είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, είτε από άλλη πηγή και υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση, στην οποία το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου. Η παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας ή το δέκατο ένατο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

– Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο, κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού, για την απονομή των τίτλων σπουδών, εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό του κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους.

– Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών

– Το επίδομα των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

– Στους υπαλλήλους χορηγείται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις.

– Η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος συνδέεται με την πραγματική άσκηση καθηκόντων.

Σύστημα βαθμολογικής κατάταξης

Το Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης, διαρθρώνεται σε Βαθμούς Θέσεων Εργασίας (Β.Θ.Ε).. Για την εφαρμογή του, οι Β.Θ.Ε. ορίζονται σε 13. Η ειδική αμοιβή θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 2.200 ευρώ

2 1.750 ευρώ

3 1.600 ευρώ

4 1.450 ευρώ

5 1.250 ευρώ

6 1.100 ευρώ

7 980 ευρώ

8 850 ευρώ

9 600 ευρώ

10 370 ευρώ

11 150 ευρώ

12 100 ευρώ

13 0 ευρώ

Η ειδική αμοιβή θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε. καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Βραβείο επίτευξης στόχων

– Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο για κάθε βαθμό ευθύνης ως εξής:

α. Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, κατ’ ανώτατο όριο, η ειδική αμοιβή του Βαθμού Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1,00 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται 1 ποσοστιαία μονάδα για κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

β. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,86 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,95 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

γ. Στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,84 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,87 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

δ. Στον Προϊστάμενο Τμήματος κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. του, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,82 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,85 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,91 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

ε. Στους υπαλλήλους, κατ’ ανώτατο όριο η ειδική αμοιβή του Β.Θ.Ε. τους, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,80 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,83 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,89 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως το ποσοστό του 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.

Ανώτατο όριο αποδοχών

Οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και σύνταξη, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές γενικού γραμματέα Υπουργείου. Στο όριο αυτό δεν συνυπολογίζεται το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/finance/neo-misthologio-apo-1i-iouniou-stin-aade
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram