Αρχική Παιδεία Νέο μεταπτυχιακό στη «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική»

Νέο μεταπτυχιακό στη «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Φυσιολογία της Άσκησης

β) Προπονητική

OL υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα [π.χ. πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας, κλπ], όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κλπ).

Σημείωση: Γίνονται αποδεκτά ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται στο φάκελο υποψηφιότητας, όταν έχουν εκδοϋεί:

α) από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, οι αναλυτικές βαθμολογίες)

β) από την αλλοδαπή (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών), υπό την προϋπόθεση ότι τα έννραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Οι Προϋποθέσεις νια την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.). β) Μία (1) συστατική επιστολή.

Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ, είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (π.χ. Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κλπ.), είτε από εργοδότη του φορέα απασχόλησης, γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΙΊ.

Τα Κριτήρια Επιλονής των υποψηφίων είναι:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

1ο. Γενικός βαθμός πτυχίου (το μέγιστο 20 μόρια). Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί δύο.

2ο. Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (το μέγιστο 10 μόρια).

3ο. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, (το μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια ανά έτος. Μοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας),

4ο. Δημοσιεύσεις εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (θέση στους τρεις πρώτους συγγραφείς, το μέγιστο 12 μόρια, 4 μόρια ανά δημοσίευση).

5ο. Δημοσιεύσεις εργασιών σε πρακτικά συνεδρίων ή σύντομα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (θέση στους δύο πρώτους συγγραφείς, το μέγιστο 9 μόρια, 3 μόρια ανά δημοσίευση).

6ο. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινιώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (ως πρώτος συγγραφέας, το μέγιστο 8 μόρια, 2 μόρια ανά παρουσίαση).

7ο. Συμμετοχή σε ερευνητικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα (το μέγιστο 6 μόρια, 3 μόρια ανά πρόγραμμα).

8ο. Αθλητική εμπειρία (10 μόρια, για τριετή τουλάχιστον συμμετοχή).

ϊηιχείωαη: Διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παρατίϋενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της πρόσκλησης που ακολουθεί.

Διαδικασία επιλονής

1)            Καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Γ1.Μ.Σ. αρχικά ένας πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση,

2)            Η Επιτροπή Επλογής Εισακτέων.

ί. απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν ιχληρούν τις προϋποθέσεις.

ϋ. ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην προδημοσίευση του προσωρινού πίνακα επιλογής * και ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των ενστάσεων, iii. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και με βάση τη τελική βαθμολογία του υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά τον τελικό πίνακα επιλογής.

* Ο αριθμός των πτυχιούχων του πρώτου κύκλου σπουδών άλλων (πλην του Τ.Ε.Φ.Α.Α.) τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, δεν ιθα υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. σε κάθε ειδίκευση [δηλαδή, ένας (1) εισακτέος σε κάθε ειδίκευση],

3)            0 τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους 24. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος 7ΐου έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Επίσης, ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους, και μόνο ένας κατ’ έτος, να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.ΓΙ. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

Οι επιτυχόντες, ύστερα από ενημέρωσή τους από τη γραμματεία, καλούνται να απαντήσουν εγγράφως σε προθεσμία τριών (3) ημερών για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας του επιλεγέντα υποψηφίου ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και η Γραμματεία του ΓΙ.Μ.Σ. ενημερώνει τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα επιτυχόντων.

Εννραφή στο Π.Μ.Σ.

κή διάρκεια των εγγραφών, καθώς και τα

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η χρονι: απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η εγγραφή θεωρείται ότι κερατώθηκε όταν τβληθεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης.

Για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία ή να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάτι:

Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγράφουν εμπρόθεσμα αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων με βάση τη σειρά επιτυχίας.

Προκήρυξη