Αρχική Εποχικοί Νέες θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Νέες θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023», πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 5 συμβάσεων ανάθεσης έργου διοικητικής υποστήριξης και 1 σύμβασης ανάθεσης έργου τεχνικής υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Υποέργου με τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022‐2023».

Οι θέσεις εργασίας

  1. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) – 1 θέση
  2. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – 1 θέση
  3. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – 1 θέση
  4. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ) – 1 θέση
  5. ΠΕ/ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ (ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ) – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/, από 28.12.2022 – 00:01 (ώρα Ελλάδος) έως και 06.01.2023 – 23:59 (ώρα Ελλάδος). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις εντός του ανωτέρω χρονικό περιθωρίου.

Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στους ιστοτόπους: