Αρχική ΑΣΕΠ Νέες προσλήψεις στο Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού στην Αθήνα

Νέες προσλήψεις στο Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού στην Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μουσείο Νεότερου Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «παραγωγή περιεχομένου και υποστηρικτικού υλικού – εμπλουτισμός ψηφιακού αποθετηρίου για το πληροφοριακό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης των Ελληνικών μουσείων» της πράξης «Ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης μουσείων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected],
είτε αυτοπροσώπως (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες),
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
3ης Σεπτεμβρίου 42, 10433, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπόψιν κ. Ε. Σπυράκη, Α. Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 210 5219078, 210 5219079, 210 5289086, 210 5219065)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021.