Αρχική ΑΣΕΠ Νέες προσλήψεις από το δήμο Καλαμαριάς – Ποιες είναι οι ειδικότητες

Νέες προσλήψεις από το δήμο Καλαμαριάς – Ποιες είναι οι ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει την πρόσληψη 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς ΑΕ ΟΤΑ.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

Ειδικότητα

Η ειδικότητα που ζητείται από την προκήρυξη είναι η εξής:

ΔΕ Μπουφετζής – 3 θέσεις
Υποβολή αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΤΕΚ Καλαμαριάς, Πλαζ Αρετσούς, Τ.Θ. 20109, Τ.Κ. 55110 – Καλαμαριά, υπόψη κ. Αναστασίας Γιαννακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310454453).