ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέες οδηγίες για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών σε προσαρμογή των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ορίστηκαν αναλόγως με το επίπεδο διαβάθμισης του κινδύνου ανά περιοχή.

Στην εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο που απευθύνεται στους δήμους και τις περιφέρειες  αναφέρεται τι ακριβώς ισχύει για τις άδειες και λοιπές διευκολύνσεις των γονέων- υπαλλήλων, την προστασία των εργαζομένων και την εξ αποστάσεως εργασία, την υποχρεωτική χρήση μάσκας, την εξυπηρέτηση του κοινού, την υπαγωγή περιφερειακών ενοτήτων σε επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας σε  υπαλλήλους που δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής:

« Η πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων περί μη δυνατότητας χρήσης της αναρρωτικής άδειας αφορά αποκλειστικά και μόνο την αιτιολόγηση της 4ης ημέρας απουσίας του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν έχει υπόλοιπο από δικαιούμενες άδειες, όπως προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, τότε δύναται να απουσιάζει με αναρρωτική άδεια, η οποία θα χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πάγιες διατάξεις, για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του και όχι μόνο για την 4η ημέρα. Επίσης, δεν προβλέπεται βάσει των ισχυουσών αυτών ειδικών διατάξεων για την εν λόγω άδεια, η δυνατότητα παροχής εργασίας μόνο κάθε 4η ημέρα απουσίας είτε ο υπάλληλος έχει αδιάθετο υπόλοιπο δικαιούμενων αδειών είτε όχι, καθώς σκοπός της εν λόγω άδειας είναι αποκλειστικά η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας του δικαιούχου, οπότε και η παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας κάθε 4η ημέρα αντίκειται στο σκοπό και στη γραμματική διατύπωση των σχετικών διατάξεων».

Για την εξ αποστάσεως εργασία επισημαίνεται ότι «στις περιπτώσεις όπου με βάση το επιδημιολογικό επίπεδο προβλέπεται υποχρεωτικά παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συγκεκριμένο ποσοστό (20% ή 40%), για τον
υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που
πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζομένων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια. Στους υπαλλήλους που δεν υπολογίζονται, υπενθυμίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας είτε παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία είτε όχι».