Αρχική Δήμοι Νέα εγκύκλιος για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων

Νέα εγκύκλιος για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέα  εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών  παρέχεται αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης ζητημάτων που ανέκυψαν στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων, ενώ παρατίθεται επιπλέον Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται:
α) όλο το, αντίστοιχο, κανονιστικό πλαίσιο (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κοινές  Υπουργικές αποφάσεις) και  β) οι εκδοθείσες εγκύκλιες οδηγίες για την εφαρμογή του.

Σε ότι αφορά στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων  με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις, πρώτον,  αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης.

Δεύτερον, για τις μετακινήσεις των οργάνων άσκησης δημόσιας  εξουσίας των δήμων για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τρίτον για την κρατική εποπτεία  των πράξεων των ΟΤΑ, όπου διευκρινίζεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ, δεν αναστέλλεται κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων.
Πιο συγκεκριμένα:
α) η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας  επί των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 περαιώνεται εντός αποκλειστικής  προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση

β) η προθεσμία άσκησης της διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της αυτοδιοίκησης, αναστέλλεται από τις 11 Μαρτίου 2020 για δύο (2) μήνες. Επομένως, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ειδικής Επιτροπής , κατά τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, η οποία έληξε ή θα λήξει μετά τις 11 Μαρτίου 2020 υπολογίζεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.