Αρχική Υπουργεία ΜΟΔ: Νέο εγχειρίδιο και για τα περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια λυμάτων

ΜΟΔ: Νέο εγχειρίδιο και για τα περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια λυμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο της υποστήριξης για διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα των δικαιούχων την περίοδο 2014–2020, η ΜΟΔ σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τομέα Περιβάλλοντος εκπόνησε Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούνται από Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Το Εγχειρίδιο εκπονήθηκε μετά από αίτημα της Επιτελικής Δομής Υ.Π.ΕΝ και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΜΟΔ και τη διεύθυνση www.mou.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=2463. Οι  ΦΔΠΠ (όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν.4519/2018) μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως βάση για την κατάρτιση του συστήματος διαδικασιών που απαιτείται να έχουν ώστε να καλύψουν το κριτήριο της Διοικητικής Ικανότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται να τεκμηριώσει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα  κάθε φορά που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση Διαχειριστικής Αρχής (ή Ενδιάμεσου Φορέα) για υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης έργων.