Αρχική Υπουργεία Μνημόνιο συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΕΕΔΑ

Μνημόνιο συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΕΕΔΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), προχώρησαν πρόσφατα, ο ΓΓ Δημ. Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη, για τη διασφάλιση της συμβατότητας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής, αφενός του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισχυροποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ, προβαίνει στην συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της γενικής γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΕΑΣ) με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Συμβατότητα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Σκοπός της συνεργασίας είναι να διασφαλισθεί η συμβατότητα του κανονιστικού και διαχειριστικού εθνικού πλαισίου σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που προβλέπονται για τον Χάρτη στον Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων. Το πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο αφορά:

– στον Νόμο 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

– στις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στον νόμο και εξειδικεύουν τους κανόνες εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Ταμείων (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ 2021-2027 από τις αρχές/ φορείς διαχείρισης, διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των πράξεων, διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων κ.α.)

– στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και στο σχετικό εγχειρίδιο διαδικασιών του

– να υποστηριχθεί το προσωπικό των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και όλων των συνεργαζόμενων φορέων και δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με τον Χάρτη, μέσα από ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης

– να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού οριζόντιου «αναγκαίου πρόσφορου όρου» καθ΄ όλη την προγραμματική περίοδο 2021-2027 με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων

– να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των φορέων θεμελιωδών δικαιωμάτων στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, όταν αυτά εγκριθούν και ενεργοποιηθούν.