Αρχική Παιδεία Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ευφυής Συσκευασία – Νέες Τεχνολογίες και Marketing

Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ευφυής Συσκευασία – Νέες Τεχνολογίες και Marketing

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018, ΦΕΚ 3191/B/2.08.2018, αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)με Ελληνικό τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing» ή αγγλικό τίτλο, «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4.8.2017.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 18 Οκτωβρίου 2020.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δικαιολογητικά –Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο ηλεκτρονικά, υποψηφιότητας από:

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΤΗΝ 18η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να περιέχει:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: εδώ (πεδίο πληροφορίες-χρήσιμα έγγραφα)
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα.
    Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
  5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο κανονισμό, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.
  6. Αποδεικτικά ερευνητικού, ή και συγγραφικού, επαγγελματικού έργου.
  7. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
  8. Η Συντονιστική επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει προφορική συνέντευξη από τους υποψήφιους ΜΠΤ φοιτητές.

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί αρχικά να σταλεί μέσω email στο [email protected]
Για ταχυδρομική αποστολή:
Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ. «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing»:
Τμήμα Γραφικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Κτίριο Κ8 Γραφείο (ισόγειο)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω
Τηλ: 2105385466/ 6976839656 (κ. Θεοχάρη)