Αρχική Παιδεία Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΟΠΑ: Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΟΠΑ: Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής φοίτησης) στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: (α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, (β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, (δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πλήρους Φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων(περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://management.aueb.gr/).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α 5484, ΦΕΚ 3776/3-9-2018, τ. Β΄) και του Ν.4485/2017.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 27/3/2020.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 26/6/2020.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών, την επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://egraduate.applications.aueb.gr/. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία,
3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης,
4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης,
5. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.
Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή),
2. Βιογραφικό σημείωμα με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί),
4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες,
5. Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
6. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (προαιρετικό για το τμήμα πλήρους φοίτησης/υποχρεωτικό για το τμήμα μερικής φοίτησης),
8. Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:30 (Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, 11362 Αθήνα), Τηλ.: 210 8203685, e-mail: ms-mst@aueb.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://management.aueb.gr.

Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.