Αρχική Νομοθεσία Μείωση ενοικίου: Ποιοι απαλλάσσονται από το μίσθωμα και τον Ιούλιο

Μείωση ενοικίου: Ποιοι απαλλάσσονται από το μίσθωμα και τον Ιούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επέκταση μείωσης μισθωμάτων Ιουλίου, την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, ενώ περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων.

2. Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) στις:

i) ψηφιακές εκδόσεις βιβλίων και βιβλίων για παιδιά, εγγεγραμμένων σε υλικό υπόθεμα και συσκευές εγγραφής – αναπαραγωγής ήχου και

ii) ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις οπτικών και ακουστικών βιβλίων μη συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων που προορίζονται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και αυτών που συνίστανται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστικό μουσικό περιεχόμενο.

Αιτιολογική έκθεση:
Με την προτεινόμενη διάταξη, με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. και προστίθεται νέα παρ. 8 στο Κεφάλαιο Β’ αυτού, προβλέπεται η υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) στα βιβλία που παρέχονται σε υλικό υπόθεμα/συσκευή (εγγεγραμμένες οπτικές ή ακουστικές εκδόσεις), καθώς και στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις βιβλίων. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υπαγωγής των εν λόγω αγαθών παρέχεται από την Οδηγία 2009/47/ΕΚ με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. όχι μόνο στα βιβλία σε έντυπη μορφή αλλά και στα βιβλία, που είναι εγγεγραμμένα σε υποθέματα CD, CD-ROM, DVD, USB. Ανάλογη δυνατότητα παρέχεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1713 και στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις βιβλίων που εμπίπτουν στο σημείο 6 του Παραρτήματος III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ώστε ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III, να μην εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές παρεχόμενες υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες της παρ. 8 του Κεφαλαίου Β’ με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α..

3. Επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) μπύρας, στο πρόσωπο που τον κατέβαλε, ο Ε.Φ.Κ. που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε στα τελωνεία για προϊόντα μπύρας, τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021, εφόσον η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η.5.2021.

4. Καταστρέφονται, με έξοδα του Δημοσίου, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, τα αποθέματα ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνικών προϊόντων παλαιού τύπου, που δεν διατέθηκαν έως την 20η.5.2019 και τα οποία δεν φέρουν τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

5. Προβλέπεται η καταστροφή, για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος, κατασχεμένων από τις τελωνειακές αρχές ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικίνδυνων χημικών υλικών, σε περίπτωση που αυτά δεν εκποιηθούν κατά την πρώτη μονοήμερη δημοπρασία, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

6. Προβλέπεται η κατοχή υπηρεσιακής ταυτότητας από τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ με υ.α. ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω.

7. Επέρχονται διορθώσεις νομοτεχνικής φύσεως, με αναδρομική ισχύ, σε άρθρα του ν.4778/2021 όσον αφορά στο επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών και στην αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

8. Καταργείται:
i) η υφιστάμενη Ειδική Επιτροπή με την οποία προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων και
ii) η διαδικασία εκτίμησης της πραγματικής κατάστασης μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου από επιτροπές εμπειρογνωμόνων.

9. Θεσπίζεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δυνατότητα αντικατάστασης, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, του ολοσχερώς κατεστραμμένου αυτοκινήτου, που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες, εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

Αιτιολογική έκθεση:
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες, επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου με απαλλαγή από το φόρο αυτόν, εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

10. Επεκτείνεται και στους αναπήρους που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι μεταμοσχευμένοι πνευμονοπαθείς, το ειδικό φορολογικό και δασμολογικό καθεστώς, που ισχύει κατά την εισαγωγή και κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων, των ειδικών αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών τεχνικών οργάνων και βοηθημάτων αυτών, για τους αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.

Η εν λόγω ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από 4.12.2020 έχει εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Αιτιολογική έκθεση:
Επέρχονται διορθώσεις στο άρθρο 72 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), με το οποίο προστέθηκαν νέες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία στους δικαιούχους απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου της υποπερ. δ’ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166).
Ειδικότερα, ενώ στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ρητώς ότι στην υποπερ. δ’ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 συμπεριλαμβάνονται και οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, καθώς και οι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι, οι εν λόγω κατηγορίες δεν αναφέρθηκαν εκ παραδρομής στο άρθρο.

11. Διασαφηνίζεται, αναδρομικά από την 4η.12.2020, ότι:

  • δεν αίρεται η ακινησία αυτοκινήτου οχήματος, όταν πρόκειται να διαγραφεί, ευρισκόμενο σε κατάσταση ακινησίας, από το Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του,
  • δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος από το Μητρώο οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Αιτιολογική έκθεση:

Με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4758/2020 (Α’242) αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), ενώ κατά την αντικατάσταση, στην πλήρη αναφορά της παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε τελικώς, εκ παραδρομής, δεν συμπεριελήφθησαν τα τρία τελευταία εδάφια αυτής, όπως αυτά είχαν προστεθεί με την περ. 1 της υποπαρ. Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85). Καθώς τα εν λόγω εδάφια ρυθμίζουν σημαντικά ζητήματα διαγραφής οχημάτων από το μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαιτείται η επαναφορά των εδαφίων αυτών.

Επιπροσθέτως, μετά και τη θέσπιση των ως άνω διατάξεων κρίθηκε απαραίτητη και η θέσπιση διαδικασίας διαγραφής οχήματος, από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία ηλεκτρονικά, χωρίς να γίνεται άρση της ακινησίας αυτής, καθώς η φύλαξη των στοιχείων κυκλοφορίας δεν γίνεται με παράδοση στη Δ.Ο.Υ, αλλά τα στοιχεία κρατούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή, παραδίδονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του προς διαγραφή οχήματος από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο αυτού στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση μεταφορών, χωρίς να αίρεται η ακινησία του οχήματος.

12. Τροποποιείται ο χρόνος λήξης της ειδικής διαχείρισης της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ» και θεωρείται ότι αυτός έχει επέλθει, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού, εντός δώδεκα (12) μηνών, αντί εντός εννέα (9) μηνών που ισχύει σήμερα, από το πέρας της προβλεπόμενης διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας.