Αρχική ΑΣΕΠ MEGA προκήρυξη με 201 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

MEGA προκήρυξη με 201 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενός (201) ατόμων (εκατόν είκοσι έξι -126- πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα πέντε -75- μερικής απασχόλησης), για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση για τη ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωση του Δήμου και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ.: 54636, Δ/νση
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326, τηλ. επικοινωνίας: 2313317137, 2313317666, 2313317123 ). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 09/08/2021 μέχρι και 13/08/2021